Iratkozz fel hírlevelünkre!

Elküld
Adatvédelem

ADATKEZELÉIS TÁJÉKOZTATÓ

Xentury Media Kft.

 

Utolsó módosítás: 2022. július 1.

 

Köszönjük, hogy igénybe veszi szolgáltatásainkat! A Xentury Media Kft. védi és tiszteletben tartja az Ön személyes adataihoz fűződő jogait.

A fenti célnak megfelelően jelen adatvédelmi tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 számú általános adatvédelmi rendeletével (a továbbiakban mint: „GDPR”) összehangban tartalmazza a

Cégnév: Xentury Média és Reklámügynöki Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1012 Budapest, Pálya utca 2. A. ép. fszt. 5.

Cégjegyzékszám: 01-09-170188

Adószám: 23376458-2-41

Nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Képviseli: Kamarás Dávid ügyvezető

E-mail: info@xentury.hu

(a továbbiakban, mint: “Szolgáltató”)

által a www.gruppi.hu, www.gruppiac.hu valamint www.gruppiextra.hu weboldalon keresztül nyújtott, és a Szolgáltató általános vásárlási feltételeinek (a továbbiakban: „ÁVF”) 2. pontjában részletesen meghatározott szolgáltatás igénybevevői által a Szolgáltató, illetve a Szolgáltató szerződött partnerei rendelkezésére bocsátott személyes adatok kezelésével kapcsolatos tudnivalókat. A Tájékoztató célja, hogy pontos képet adjon arról, miért és hogyan, valamint mennyi ideig kezeljük a Felhasználókkal kapcsolatos személyes adatokat, akik cégünkkel a Weboldalon vagy más csatornákon kapcsolatba kerülnek.

I.         Néhány adatvédelemmel kapcsolatos alapvető fogalom a Tájékoztató megértéséhez

 

Személyes adat

azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható

Adatkezelés

a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közléstovábbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés

Adatkezelő

az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja

Adatfeldolgozó

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Harmadik fél

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Adattovábbítás

Az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Érintett

Mindenki, aki a Weboldalon vagy bárhol máshol a Szolgáltatóval megosztja személyes adatait, vagy akinek a személyes adatait a Szolgáltató egyébként kezeli. Például Ön, aki ezt a Tájékoztatót olvassa.

Az érintett hozzájárulása

Az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Különleges adat

A faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

Genetikai adat

Egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az említett természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből ered.

Biometrikus adat

Egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat.

Adatvédelmi incidens

A biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

A fenti fogalmak többsége a GDPR által is használt fogalmak. A GDPR szövege elérhető a http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex%3A32016R0679 linken. A lista nem teljes, amennyiben további információra lenne szüksége, forduljon hozzánk bizalommal.

Tájékoztatjuk Önt, hogy az adatkezelésük során sem különlges, sem genetikai, sem biometrikus adatokat nem kezelünk és ilyen adatokat nem is kérünk Öntől.

II.        Egyéb fogalmak

Weboldal

Jelenti a www.gruppi.hu, www.gruppiac.hu valamint www.gruppiextra.hu domain alatt elérhető weboldalakat, melyen keresztül a Felhasználók információt szerezhetnek a Szolgáltatóról, a Szerződött Partnerről és a Szolgáltatásról, valamint igénybe is vehetik azt.

Szolgáltatás

Jelenti a Weboldalon keresztül elérhető Termékekkel kapcsolatos ajánlatok közzétételét, illetve a Termékek megrendelésére és házhozszállítására irányuló szolgáltatásokat, illetve az ebben való közreműködést

Szerződött Partner

A Szolgáltató partnerei, akik főszabályként a Termékek forgalmazói és akik érdekében, illetve akiknek megbízásából a Termékek megvásárlására vonatkozó ajánlatot közzéteszi, valamint akik javára a Szolgáltató közreműködik a Termékek megrendelésének és kiszállításának lebonyolítása érdekében

Termékek

A Weboldalon közzétett ajánlatokban megjelölt ingó dolgok, melyekkel kapcsolatosan a Szolgáltató saját maga vagy a Szerződött Partnerek érdekében ajánlatokat tesz közzé

Felhasználó

Jelen Tájékoztató értelmezése során jelenti együttesen a Weboldal látogatóját, a Szolgáltatás igénybevevőjét és a hírlevélre feliratkozó személyt

Regisztráció

A Weboldalon – egyes alább részletezett – személyes adatok megadásával elindított folyamat, mely során a Felhasználó jelszóval védett, saját, személyes profilt hoz létre.

III.      Milyen esetekben kezelünk személyes adatokat?

 

A Felhasználó személyes adatait a GDPR 5. cikk (1) bekezdésében lefektetett elvek figyelembevételével a Szolgáltató az alábbi esetekben kezeli:

III.1.   A Szolgáltató általános adatkezelési tevékenysége

Az alább felsorolt esetekben a Szolgáltató, mint adatkezelő jár el:

 • Weboldalon történő böngészés
 • Regisztráció
 • Ügyfélszolgálat
 • Chat asszisztens
 • Hírlevél feliratkozás
 • A Weboldalon található sütik elhelyezése
 • A Szolgáltatás igénybevétele
 • Fizetés számlázás
 • Elállási nyilatkozat közlése
 • Szavatossági jogok érvényesítése, jótállás
 • Fogyasztói panaszok kezelése
  • Statisztikai célú, webanalitikai méréseket szolgáló cookie-k (pl. Google Analytics). Ezek számunkra azért fontosak, mert így tájékozódunk a látogatóink egyes jellemzőiről (IP címéről, városáról, az Ön által használt eszköz, böngésző, operációs-rendszer típusáról, illetőleg arról, hogy a honlapunkon belül mely aloldalakat látogatott meg, azokon mennyi időt töltött). A névtelen adatokból a Weboldal látogatottságával kapcsolatos általános statisztikákat, riportokat készítünk azok továbbfejlesztéséhez, marketing stratégiánk tökéletesítéséhez használjuk őket.
  • Remarketing célú cookie-k (pl. Google Adwords), melyekkel elemezni tudjuk, hogyan használja Ön a honlapunkat, és ennek megfelelően Önnek személyre szóló tartalmat, hirdetést jeleníthetünk meg, akár a honlapunkon kívüli online felületeken is (pl. más weblapokon vagy közösségi médiában).
 • Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu-hu&p=cpn_cookies
 • Firefox:  https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami
 • Internet Explorer / Edge: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
 • Safari: https://support.apple.com/hu-hu/HT201265
 • Cégnév: Rackforest Informatikai Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
 • Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. 3. em. 3008.
 • Cégjegyzékszám: 01-09-914549
 • E-mail: info@rackforest.com
 • Telefonszám +36 70 362 4785
 • Képviseli: Atiyeh Nabil ügyvezető
 • Cégnév: Google Ireland Ltd
 • Székhely: Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írország
 • Nyilvántartási szám: 368047
 • Képviseli: Elizabeth Margaret Cunningham igazgató
 • Telefonszám: +353 1 436 1000
 • Szerverközpont: Dublin, Írország
 • Cégjegyzékszám: 01-09-303201
 • Székhely: 121 West Commerical, Lebanon 65536 (MO), Amerikai Egyesült Államok

III.2.   Egyéb adatkezelési tevékenységek

Az alábbi esetekben a Szolgáltató főszabályként, mint a Szerződött Partnerek adatfeldolgozó partnere jár el, akik megbízásából a Termékek értékesítéséhez és kiszállításához szükséges adatokat összegyűjti és a Szerződött Partnerek részére továbbítja.

Az alábbi esetekben a Szolgáltató kizárólag akkor minősül adatkezelőnek, amennyiben az adott Termék forgalmazójaként kifejezetten a Szolgáltató kerül feltüntetésre.

IV.       Milyen adatokat, milyen célból és mennyi ideig kezelünk?

 

Az egyes fent meghatározott esetekben a személyes adatok kezelésének jogalapja a következő lehet:

 • A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a Felhasználó megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez (a továbbiakban: „Hozzájárulás”);
 • A GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó, mint érintett az egyik fél vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (a továbbiakban: „Szerződés teljesítése”);
 • A GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a továbbiakban: „Jogi kötelezettség teljesítése”);
 • A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (a továbbiakban: „Jogos érdek”);

IV.1.    Böngészés

A kezelt adatok köre

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

A jogos érdek megnevezése

Az adatkezelés időtartama

A Felhasználó IP címe

A Szolgáltató informatikai rendszereinek védelme, illetve Weboldal biztonsága

Jogos érdek

A Weboldal és Szolgáltatás biztonságos működése

Az utolsó látogatástól számított 30 nap

A Weboldalt a Felhasználó szabadon látogathatja és böngészheti, anélkül, hogy bármilyen személyes adatot megadna a Szolgáltatónak. A Weboldal használatának megkezdésekor a Felhasználó egy kérést indít a számítógépéről vagy mobil eszközéről a Szolgáltató felé. Mintha egy levelet küldene el, amire válaszként szeretné megkapni a Weboldal tartalmát. A kérésre viszont csak akkor tud a Szolgáltató válaszolni, ha a Felhasználó megadja a címét. Ez a cím a Felhasználó internetes azonosítási címe, azaz az IP címe. Erre az IP címre küldi el a Szolgáltató szervere a kért Weboldalt. Ez egy automatikus folyamat, azzal, hogy a Felhasználó a Weboldal címét beírja a böngészőbe, vagy a Weboldal bárhol közzétett linkjére kattint, hozzájárul az IP címének megadásához, illetve annak a Szolgáltató általi kezeléséhez. Ahhoz, hogy a fentebb leírt – Szolgáltató és Felhasználó közötti, a Weboldal megnyitásakor létrejövő - kommunikáció zökkenőmentes legyen, a Szolgáltató szervere úgynevezett log fájlokban tárolja el a Felhasználó IP címét.

Az IP cím azonosítására és tárolására a Szolgáltató informatikai rendszereinek védelme és a Weboldal biztonságos működése miatt van szükség. A Weboldal elleni esetleges rosszindulatú tevékenységekkel szembeni védelmet részben az biztosítja, hogy a Szolgáltató naplózza a Weboldal működését és ebben a naplóban listázza azokat az IP címeket, ahonnan kérés indult a szervereire. Ha a Szolgáltató egy IP címről a Weboldal biztonságos működését megzavaró tevékenységet észlel, akkor tiltólistára teszi azt. Egy esetleges rosszindulatú tevékenység elhárítása és jogi úton történő rendezése ennek segítségével történik. Ha nem történt semmi rendellenes, akkor a Szolgálató törli a log fájlokat és velük együtt az IP címeket. A log fájlokban tárolt IP címeket a Szolgáltató céltól eltérően nem használja fel és automatikusan 30 napon belül törli, csak abban az esetben őrzi meg, ha az adott IP címről a Felhasználó valamilyen tiltott tevékenységet végzett. Ezek a tevékenységek vagy a korábban felsoroltak valamelyike, vagy egyéb olyan tevékenység, amely megsérti a helyi, az állami, a nemzeti vagy a nemzetközi jog szabályait.

IV.2.    Regisztráció

A kezelt adatok köre

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés időtartama

A Felhasználó vezeték és keresztneve

A Felhasználó azonosítása, Felhasználói fiók létrehozása

Hozzájárulás

A hozzájárulás visszavonásáig, azaz a Regisztráció Felhasználó általi törléséig

A Felhasználó e-mail címe

A Felhasználó azonosítása, Felhasználói fiók létrehozása, kapcsolattartás

Szerződés teljesítése

A hozzájárulás visszavonásáig, azaz a Regisztráció Felhasználó általi törléséig

A Felhasználó által beállított jelszó

A Felhasználó azonosítása, Felhasználói fiók létrehozása

Szerződés teljesítése

A hozzájárulás visszavonásáig, azaz a Regisztráció Felhasználó általi törléséig

A Felhasználó telefonszáma

A Felhasználó azonosítása, a szállítás teljesítése, kapcsolattartás

Szerződés teljesítése

A hozzájárulás visszavonásáig, azaz a Regisztráció Felhasználó általi törléséig

A Felhasználó szállítási címe

A szállítás teljesítése

Hozzájárulás

A hozzájárulás visszavonásáig, azaz a Regisztráció Felhasználó általi törléséig

A Felhasználó számlázási címe

Jogszabály által előírt számlakibocsátási kötelezettség teljesítése

Hozzájárulás

A hozzájárulás visszavonásáig, azaz a Regisztráció Felhasználó általi törléséig

A Szolgáltatás igénybevétele Regisztrációhoz nem kötött, azonban a Felhasználónak lehetősége van arra, hogy a Regisztráció útján saját felhasználói fiókot hozzon létre. Ehhez a fenti adatok megadása szükséges. A Regisztráció bármely megrendelés során kezdeményezhető a „Regisztrálok” jelzés mellett elhelyezett jelölőnégyzet bepipálásával.

Tekintettel arra, hogy a Regisztráció csak kényelmi funkcióként szolgál, hogy a Felhasználó egy későbbi megrendelés során a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges és az IV.6. pontban rögzített adatait gyorsan és könnyedén betölthesse, így az adatok kezelésére ebben az esetben a Felhasználó hozzájárulása alapján kerül sor, egészen addig, amíg a Felhasználó a hozzájárulását vissza nem vonja, azaz a felhasználói fiókját nem törli. A törlésre a Felhasználónak a Szolgáltatónak írt levélben vagy e-mailben, illetve a Weboldalon elhelyezett kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül küldött kérelem útján van lehetősége

A Felhasználó számlázási címének kezelésére csak abban az esetben kerül sor, amennyiben az a szállítási címtől eltér és ezt a Felhasználó külön jelölte, illetve megadta a Szolgáltató részére.

A Felhasználó e-mail címe egyben a belépéshez történő felhasználónévként is szolgál, a belépéshez szükséges jelszót pedig első alkalommal a Szolgáltató rendszere generálja, melyet a Felhasználó bármikor megváltoztathat a regisztrációs értesítő e-mailben elhelyezett link útján.

Fontos, hogy a Felhasználó a regisztráció során megadott adataira – különösen jelszavára – vigyázzon. Ezen adatok védelme a Felhasználó felelőssége is, amelyek Felhasználó által történő elvesztéséért vagy illetéktelenekhez való kerüléséért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A regisztrációt követöen a Felhasználó kötelessége a Szolgáltató felé jelezni, amennyiben fiókjának biztonsága sérült vagy a bejelentkezéshez szükséges adatai veszélybe kerültek.

 

IV.3.    Ügyfélszolgálat

A Felhasználók részére a Szolgáltatással kapcsolatos információ nyújtása, illetve amennyiben a Szolgáltató egyben az adott Termék forgalmazója, úgy jogaik (kellékszavatosság, panaszügyintézés) érvényesítése érdekében a Szolgáltató ügyfélszolgálatot tart fenn. Az ügyfélszolgálati megkereséseket telefonon, illetve e-mailen keresztül kezeljük.

IV.3.1. E-mail megkeresés esetén:

Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatót az ugyfelszolgalat@gruppi.hu e-mail címen keresztül keresi meg igényével, akkor annak érdekében, hogy a Szolgáltató az ügyfélszolgálati megkeresést megfelelő minőségbiztosítás mellett teljesíteni tudja az alábbi adatok kezelése szükséges:

A kezelt adatok köre

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés időtartama

A Felhasználó vezeték- és keresztneve

A Felhasználó azonosítása, ügyfélszolgálati megkeresés teljesítése

Szerződés teljesítése

Az adatkezelés elleni tiltakozásig, illetve minőségbiztosítási okokból az ügyfélszolgálati megkeresés megoldása tárgyévét követő év december 31. napjáig.

Felhasználó e-mail címe

A Felhasználó azonosítása, ügyfélszolgálati megkeresés teljesítése

Szerződés teljesítése

Az adatkezelés elleni tiltakozásig, illetve minőségbiztosítási okokból az ügyfélszolgálati megkeresés megoldása tárgyévét követő év december 31. napjáig.

IV.3.2. Telefonos megkeresés esetén:

Amennyiben a Felhasználó telefonon keresi meg a Szolgáltató ügyfélszolgálatát a +36 1 255 0250 telefonszámon vagy amennyiben a Szolgáltató ügyfélszolgálata visszahívja a Felhasználót, akkor a telefonbeszélgetés elején a Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét arra, hogy minőségbiztosítási okokból, illetve annak érdekében, hogy a Szolgáltató az ügyfélszolgálati megkeresést teljesíteni tudja az alábbi adatok kezelése kerül sor. Tájékoztatjuk a Felhasználókat, hogy a telefonbeszélgetés hanganyagának rögzítésére nem kerül sor.

A kezelt adatok köre

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés időtartama

A Felhasználó vezeték és keresztneve

Felhasználó azonosítása, ügyfélszolgálati szolgáltatás teljesítése, minőségbiztosítás

Szerződés teljesítése

Az adatkezelés elleni tiltakozásig, illetve minőségbiztosítási okokból az ügyfélszolgálati megkeresés megoldása tárgyévét követő év december 31. napjáig.

A Felhasználó telefonszáma

Felhasználó azonosítása, ügyfélszolgálati szolgáltatás teljesítése

Szerződés teljesítése

Az adatkezelés elleni tiltakozásig, illetve minőségbiztosítási okokból az ügyfélszolgálati megkeresés megoldása tárgyévét követő év december 31. napjáig.

IV.4.    Chat asszisztens

A kezelt adatok köre

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés időtartama

A Felhasználó vezeték és keresztneve

A Felhasználó részére a Szolgáltatással kapcsolatos technikai segítségnyújtás

Hozzájárulás

A technikai segítségnyújtás folyamatának lezárásáig

A Felhasználó e-mail címe

A Felhasználó részére a Szolgáltatással kapcsolatos technikai segítségnyújtás

Hozzájárulás

A technikai segítségnyújtás folyamatának lezárásáig

A Felhasználó telefonszáma

A Felhasználó részére a Szolgáltatással kapcsolatos technikai segítségnyújtás

Hozzájárulás

A technikai segítségnyújtás folyamatának lezárásáig

Amennyiben a Felhasználónak a Szolgáltatással kapcsolatosan technikai segítségnyújtásra van szüksége, úgy lehetősége van a Weboldalon beépített chat asszisztens útján segítséget kérni a Szolgáltatótól. Amennyiben a chat asszisztens használata útján a Szolgáltató munkatársai a Felhasználó kérdésére nem tud azonnali választ nyújtani vagy a válaszra e-mail üzenet formájában is szüksége van, úgy a Szolgáltatónak szüksége van a Felhasználó e-m

Végleges adattörlés:

Adattörlési kérelmét a lehető legrövidebb időn belül feldolgozzuk és manuálisan rögzítjük. Annak megtörténtéről emailben értesítjük.

II.3. Megrendelés teljesítése

Kezelt adatok: a Felhasználó családi és útóneve, a Felhasználószállítási címe illetve számlázási címe (amennyiben a szállítási címtől eltér), a Felhasználó e-mail címe, a Felhasználó telefonos elérhetősége

Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítéséhez szükséges vagy a Felhasználó hozzájárulása alapján (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és b) pont)

Az adatkezelés célja: a Felhasználó és a Partner között a Megrendelés alapján az Ajánlat vonatkozásában létrejövő szerződés teljesítése

Az adatkezelés időtartama: az Ajánlat szerinti termékhez vagy szolgáltatáshoz kapcsolódóan jogszabály által előírt szavatossági idő végéig vagy a hozzájárulás visszavonásáig

Ahhoz, hogy a közötted és a Partnerünk között a Megrendelésed alapján létrejövő szerződés teljesíthető legyen és az Ajánlat szerinti terméket vagy szolgáltatást megkaphasd, szükséges, hogy a fent jelzett adataidat megadd. A megadott adataidat a Partnernek továbbítjuk, aki a megadott címre leszállítja az Ajánlatot. Az adattovábbítás szükségességére és menetére lentebb még külön kitérünk. Az adataid továbbításával a közöttünk lévő kapcsolat az adott Megrendeléssel kapcsolatosan megszűnik, az adataidat azonban az Ajánlathoz kapcsolódó, jogszabály által előírt szavatossági idő végéig adatfeldolgozóként továbbra is kezeljük, melynek indokaira az alábbiakban szintén kitérünk. Ha a fenti adataidat már a felhasználói profilodban megadtad, úgy azt a hozzájárulásod alapján adatkezelőként kezeljük, amíg az erre vonatkozó hozzájárulásodat vissza nem vonod. Ha a hozzájárulásodat visszavontad, úgy az adataidat haladéktalanul felismerhetetlenül és visszaállíthatatlanul töröljük.

A Megrendelés teljesítése során – főszabály szerint – a Partnereink minősülnek adatkezelőnek, mivel ők azok, akik a Megrendeléshez szükséges adatok körét és az adatkezelés fent részletezett célját és jogalapját (szerződés teljesítése) meghatározzák illetve a Megrendelést is ők teljesítik, mi csak közreműködünk abban, hogy Partnereink Ajánlatai eljuthassanak hozzád. Az adott Ajánlatnál az azt biztosító Partner nevét és elérhetőségét minden esetben megtalálod. Előfordulhat, hogy a Megrendelésed alapján az Ajánlatot – kapacitás hiányában – nem maga a Partner szállítja ki, hanem futárszolgálatot vesz igénybe a szállításhoz. Amennyiben a Partner futárszolgálat útján juttatja el neked az Ajánlatot, úgy az erre vonatkozó információt (beleértve a futárszolgálat nevét és elérhetőségét) igyekszünk minden esetben már az Ajánlatnál feltűntetni. Mivel ez nem minden esetben sikerül, illetve mivel Partnereink több futárszolgálattal is végeztethetik a kiszállítást, így kérünk, hogy erről Partnereinknél is tájékozódj! Ha szállításban futárszolgálat is közreműködik, úgy a Megrendelésnél megadott adataidat Partnerünk – a szerződés teljesítése érdekében – a szállítást végző cég részére is továbbítja, erre vonatkozóan szintén érdeklődj Partnerünknél.

Szeretnénk felhívni a figyelmedet, hogy a Megrendelés teljesítésével kapcsolatosan szerződéses kapcsolat közötted és Partnerünk között jön létre, így szavatossági igényedet is Partnerünkkel szemben tudod érvényesíteni. Természetesen amennyiben szavatossági igényeddel mégis hozzánk fordulnál, úgy segítséget nyújtunk ahhoz, hogy Partnerünkkel fel tudd venni ez ügyben a kapcsolatot.

II.4. Hírlevél feliratkozás

Kezelt adatok: a Felhasználó e-mail címe

Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

Az adatkezelés célja: a Felhasználó értesítése új Ajánlatokról illetve tájékoztatás a Weboldalon elérhető újdonságokról vagy a Felhasználót érintő bármely változásról

Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás vagy a Weboldalon tett regisztráció visszavonásáig

Ha szeretnél értesülni a Weboldalon közzétett legújabb illetve legjobb Ajánlatokról, továbbá szeretnél elsőként értesülni különféle kedvezményeinkről vagy fejlesztéseinkről, lehetőséged van arra, hogy feliratkozz hírlevelünkre. Ezt megteheted a Regisztrációkor is, ha bepipálod a “szeretnék hírlevelet kapni az ajánlatokról” szöveg melleti jelölőnégyzetet (checkbox) vagy egyébként bármikor a “feliratkozás hírlevélre” sávnál az e-mail címed megadásával és a jelölőnégyzet bepipálásával. Természetesen erről bármikor leiratkozhatsz a hírlevél láblécében található leiratkozó gomb segítségével, egy nekünk címzett e-mail-lel vagy a saját felhasználói fiókodban a hozzájárulás visszavonásával.

Ha hozzájárultál a hírlevél küldéséhez, akkor bizonyos időközönként olyan e-maileket fogsz kapni tőlünk, melyekben különböző információkkal látunk el téged a Weboldalon található Ajánlatokkal vagy magával a Weboldal működésével kapcsolatban. A hírlevelekkel nem célunk, hogy zaklassunk téged és elárasszuk a postaládádat, így naponta maximum 1 ilyen levelet fogsz kapni tőlünk. Azzal, hogy bepipálod a hírlevélre való feliratkozást, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilatkoztatást teszel, hogy beleegyezel, hogy részedre hírlevelet küldjünk, valamint az ezen levelek küldéséhez szükséges személyes adataidat kezeljük.

Hírlevél regisztrációd törlését bámikor kezdeményzeheted egyrészt bármelyik hírlevelünk alján található linkre kattintva ill. az info@xentury.hu emaicímre küldött leiratkozást igénylő levéllel, arról az emailcímről amelyről a hírlevél regisztrációt elvégezted. Amennyiben a hírlevelünk alján található linkre kattintva kezdeményezed regisztrációd törlését, úgy az automatikusan végbemegy, minden további cselekmény nélkül, amennyiben pedig e-mail útján, úgy a lehető legrövidebb időn belül munkatársaink eltávolítják valamennyi tárolt adatodat.

II.5. Sütik (Cookie-k)

A Weboldalon tett látogatásaid során szeretnénk, hogy a lehető legjobb felhasználói élményben részesülj. Vagyis minden oldal és tartalom villámgyorsan betöltődjön, a személyre szabott beállításaid pontosan úgy maradjanak mindig, ahogy legutóbb hagytad őket, és az igényeidnek megfelelő releváns tartalmat jelenítsünk meg. Mindezeket úgynevezett cookie-k teszik lehetővé. De mi is az a cookie pontosan?

A Cookie-k kisméretű szöveges fájlok, amelyek egyedi azonosítót tartalmaznak, amelyek a számítógépen vagy a mobil eszközödön tárolódnak, így az általad használt eszköz felismerhető lesz. A cookie-kat csak az adott oldal látogatásának időtartamára lehet használni, vagy annak mérésére, hogy Te időről időre hogyan használod a szolgáltatást és a tartalmat. A Cookie-k segítenek a Weboldalainkon használt fontos jellemzők és funkciók megjelenítésében, és a Te vásárlói élményed javításában.

Egy weboldal használata során többféle cookie-val találkozhatunk, mindegyik más és más célt szolgál. A következő cookie-típuskat különböztethetjük meg:

Nélkülözhetetlen/Funkcionális cookie-k: ezek általában olyan apró adatcsomagok a számítógépeden, amelyek segítik a weboldalak működését. Ahhoz kellenek, hogy gyors, modern és felhasználóbarát Weboldalt tudjunk biztosítani neked. Ezek nélkül a Weboldal nem működne. A funkcionális sütik segítségével jegyezzük meg azokat a kis apróságokat, hogy milyen állapotban hagytad el legutóbb az oldalt, hogy amikor újra jössz, mindent pontosan ugyanúgy és ugyanott találj, ahol hagytad.

Statisztkai és marketing cookie-k: ezeket különböző látogatói szokások megismerésére használják. Ezek segítenek abban, hogy a web-fejlesztők jobban lássák, mi az, ami működik, és mi az, ami nem, és ennek megfelelően tudják a te igényeidnek megfelelően fejleszteni a Weboldalt. Abban is segít, hogy kiderüljön, mitől hatékony egy hirdetés vagy egy kommunikáció, egy másik pedig miért nem. Megmutatja a különböző oldalakon eltöltött időket, vagy éppen azt, miként jutottál el egy adott oldalra. Ezek ismeretében javítani lehet a Weboldal szerkezetét, működését, tehát segítenek olyan irányban továbbfejleszteni a Weboldalt, ami még jobban megfelel a látogatói szokásoknak, még kényelmesebb használni. Segít képet alkotni arról, milyen eszközökről, milyen földrajzi helyekről és napszaknak megfelelően milyen intenzitással nézték a Weboldalt, illetve milyen látogatási és visszatérési trendek alakulnak ki, mely oldalakról látogatsz az adott oldalra.

Ezen túlmenően megkülönböztetünk egy munkamenetre érvényes cookie-kat és állandó cookie-kat. Az egy munkamenetre érvényes cookie csak addig él, amíg be nem zárod a böngészőt. Az állandó cookie-k tovább élnek, azok nem törlődnek automatikusan a böngésző bezárásakor. Nade miért maradnak ott, mi a jó ebben? Nos, ilyen állandó cookie-k például azok, amelyek segítik az oldal gyorsabb működését, megjegyeznek olyan dolgokat, amiket te állítottál be magadnak a Weboldalon.

Mi van akkor, ha Te nem szeretnél ilyen cookie-kat?

Akár az összes cookie-t törölheted a gépedről és megakadályozhatod, hogy újabb cookie-kat helyezzünk el a gépeden. Igaz, ettől elképzelhető, hogy egyik vagy másik Weboldal nem fog majd működni, de az is biztos, hogy nem lesz több cookie.

A böngésződ beállításaiban elfogadhatod vagy elutasíthatod az új cookie-kat és törölheted a meglévő Cookie-kat. Azt is beállíthatod a böngészőben, hogy az értesítsen minden alkalommal, amikor új cookie-kat helyeznek el a számítógépeden vagy más eszközön. A Cookie-k kezelésével kapcsolatban további információkat találhatsz a böngésződ „help’ funkciójában.

Ha Ön úgy döntesz, hogy néhány vagy az összes cookie-t kikapcsolod, nem fogod tudni használni a Weboldalaink valamennyi funkcióját.

Ezek után nézzük meg pontosan mi milyen cookie-kat használunk a Weboldalon:

FUNKCIONÁLIS

1) Név: web

Mit csinál? - A szerver és a böngésző közötti munkamenetet azonosítja.

2) Név: nomobile

Mit csinál? - Ha él ez a süti, akkor a desktop verzió és nem a mobil töltődik be.

3) Név: userdata

Mit csinál? - Ebben tároljuk a korábbi rendelésed adatait. Ha újra rendelsz, akkor ennek segítségével töltjük ki az adatait a vásárlói űrlapon, amivel sokkal kényelmesebben vásárolhatsz.

4) Név: vote

Mit csinál? - Szavazáskor tároljuk le, az biztosítjuk vele, hogy mindenki csak egyszer szavazhasson.

STATISZTIKAI CÉLÚ

5) Név: visitor

Mit csinál? - Az aznapi dátumot tárolja. Arra szolgál, hogy a Felhasználó látogatását munkamenetenként csak egyszer számolja bele a napi statisztikába.

6) Név: fromnl_cookie, fromnl_cookie_u

Mit csinál? - Ezek arra szolgálnak, hogy látogatáskor azonosítani tudjuk a hírlevélből jött felhasználót és a hírlevelet magát.

7) Név: newsl_seq

Mit csinál? - Arra szolgál, hogy vásárlásnál azonosítsuk a hírlevél útján a Weboldalra látogató Felhasználót.

8) Név: __utma ; __utmb ; __utmc ; __utmt ; __utmz

Mit csinál? – A Google Analytics által alkalmazott cookie-k, analitikus cél szolgálnak. Több info: https://policies.google.com/?hl=hu&gl=hu

9) Név: _ga

Mit csinál? – Szintén a Google Analytics által alkalmazott cookie-k. Több info: https://policies.google.com/?hl=hu&gl=hu

MARKETING CÉLÚ

10) Név: __cfduid

Mit csinál? – A Onesignal által lerakott süti. A Onesignal egy böngészőn belüli értesítéseket támogató szoftver. A Onesignal engedélyezését/tiltását bármikor elvégezheted a saját böngésződ beállításaiban. Több info: https://onesignal.com

11) Név: ads/user-lists/#

Mit csinál? - googleadservices, remarketing munkamenet süti Több info: https://policies.google.com/?hl=hu&gl=hu

12) Név: test_cookie ; IDE ; r/collect

Mit csinál? - A google doubleclick néven futó sütije, a hirdetési szolgáltatásához használja. Több info: https://policies.google.com/?hl=hu&gl=hu

13) Név: affiliate

Mit csinál? – Marketing partnerek kizárólag forgalom méréshez és elszámoláshoz használt cookie-ja. Azonosíthatóvá teszi a marketing partnerek felületéről megvalósult vásárlásokat.

14) Név: _smvs ; _smps ; smcfds ; SMOPTST ; SMCNTCTGS ; smOViewsPopCap ; smrcrsaved ; Smg ; smwp ; smvr ; smg ; smform ; Smevent ; Smclient ; Smuuid

Mit csinál? – A SALESmanago által alkalmazott cookie-k a felhasználói élmény perszonalizálásában segítik a Gruppit. Több infó: https://www.salesmanago.com/info/gdpr.htm

Felhívjuk figyelmedet, hogy mivel nekünk nincs ráhatásunk, a megadott személyes adatok valódiságáért és pontosságáért te felelsz. Amennyiben valótlan adatot vagy valamilyen adatot pontatlanul adsz meg, úgy az ebből eredő késedelemért vagy kárért nem vállalunk felelősséget. Amennyiben azt észleled, hogy személyes adataidat pontatlanul adtad meg, lehetőséged van adataid pontosítására, helyesbítésére illetve javítására vagy módosítására. Ha ez utóbbit észleled úgy lépj be felhasználói profilodba és módosítsd az adataidat illetve amennyiben a felhasználói profilodban nem adtad meg adataidat és azok egy adott Megrendeléssel kapcsolatosan kerültek megadásra, úgy haladéktalanul keress minket az info@xentury.hu e-mail címen, hogy adataidat mielőbb javíthassuk illetve módosíthassuk valamint a helyes adataidat a Megrendelést teljesítő Partnerünk részére továbbíthassuk.

Felhívjuk továbbá a figyelmedet, hogy amennyiben a fenti II.1.-II.5. pontban megjelölteken túl bármilyen módon további személyes adatokat bocsátasz a rendelkezésünkre, úgy azt haladéktalanul felismerhetetlenné tesszük és visszaállíthatatlanul töröljük, továbbá kizárjuk felelősségünket azon adatok tekintetében, melyeket önkéntesen, az erre irányuló kérésünk nélkül hoztál a tudomáunkra.

III. AZ ADATKEZELÉS FOLYAMATA, ADATTOVVÁBBÍTÁS

A megadott személyes adataiddal kapcsolatosan minden szükséges technikai és szervezeti lépést, óvintézkedést megteszünk azért, hogy a személyes adataid és azok minősége védve legyen, többek között korlátozzuk munkatársaink között a személyes adatokhoz történő hozzáférést és biztosítjuk a folyamatos fizikai, elektronikus és eljárási védelemet, amely megfelel a személyes adatokra vonatkozó szabályoknak.

Minden tőlünk elvárható intézkedést megteszünk az adatok biztonságos őrzésére, de nem vállalunk felelősséget az adatok megrongálódásáért, megsemmisüléséért vagy illetéktelen kezekbe kerüléséért műszaki hiba, természeti csapás, terror- vagy bűncselekmény esetén.

Személyes adataidat két esetben osztjuk meg harmadik féllel. Egyrészről a Megrendelésed teljesítéséhez szükség van arra, hogy a megadott személyes adataidat harmadik személyek részére továbbítsuk. Ez abból adódik, hogy mi csak közvetítőként járunk el közted és a Megrendelést teljesítő Partnereink között. Az adatok továbbítását azonban nem automatikusan tesszük, hanem ahhoz minden esetben kifejezett hozzájárulásodat kérjük. Az egyes Ajánlatoknál minden esetben közzétesszük, hogy Megrendelés esetén ki az, aki az Ajánlatot nyújtja, ezzel pedig megtudhatod, hogy adataidat kinek továbbítjuk. Az adataid továbbításához a Megrendelés leadása előtt tudsz hozzájárulni a kapcsolódó jelölőnégyzet bepipálásával. Felhívjuk a figyelmedet, hogy ha az adattovábbításhoz nem járulsz hozzá, úgy az akadályát képezi a Megrendelés teljesítésének. Amennyiben az adattovábbításhoz nem járulsz hozzá, az a Megrendelés teljesítésének olyan meghiúsulási oka, amiért sem mi sem Partnereink nem tartoznak felelősséggel. Ahogy fentebb leírtuk, Partereink is továbbíthatják adataidat harmadik félnek (futárszolgálat), erre azonban Partnereink adatvédelmi szabályai irányadóak. A továbbított adataid köre megegyezik a Megrendelés leadásakor vagy a felhasználói profilodban megadott adatokkal, ezen túlmenően semmilyen további adatot nem adunk át és a továbbítást is csal azért tesszük, hogy a Megrendelésed sikeresen célba érhessen.

Tájékoztatunk, hogy a Weboldalhoz kapcsolódóan a Szolgáltató technikai segítségnyújtás és rendszergazdai feladatok ellátása valamint a Weboldal fejlesztése céljából alvállalkozót vesz igénybe (a továbbiakban: „Fejlesztő”). A Szolgáltató által igénybe vett Fejlesztő a GEDEON Nyomdaipari és Szolgáltató Betéti Társaság (székhely: 2600 Vác, Zrínyi utca 9., cégjegyzékszám: 13-06-038121, képviseli: Győri Attila Gedeon ügyvezető, e-mail: info@gedeon.hu). Tájékoztatunk, hogy a Fejlesztő feladatai ellátása során kapcsolatba kerülhet az általad megadott adatokkal, így megismerheti és hozzáférhet azokhoz, azonban a megadott személyes adatokon önállóan semmilyen műveletet nem végezhet, azokat senkinek nem adhatja tovább és felelősséggel tartozik az adatok biztonságáért. A Fejlesztő tevékenysége kizárólag a Weboldal megfelelő működésének fenntartására irányul. A Fejlesztő csak a mi írásbeli utasításaink szerint végezhet műveleteket az üzemeltetett szerveren tárolt adatokon, a kezelt adatok valóságtartalmát és az adatkezelés jogszerűségét nem vizsgálhatja.

Tájékoztatunk, hogy a Weboldal üzemeltetéséhez tárhelyszolgáltatót nem veszünk igénybe, a Weboldalt is ellátó szervert magunk üzemeltetjük.

Ezen eseteken kívül kizárólag hatósági/bírósági kötelezésre adhatjuk át személyes adataidat harmadik fél részére.

IV. A FELHASZNÁLÓ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI

A személyes adataiddal kapcsolatosan az alábbi jogok illetnek meg:

visszavonás joga: az adatkezeléshez történő hozzájárulásodat bármikor visszavonhatod, azonban ez nem érinti a visszavonás előtt megadott hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;

hozzáférési jog: jogosult vagy arra, hogy a visszajelzést kapj tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adataidnak kezelése folyamatban van-e, továbbá, hogy információt kérj a GDPR 15. cikk (1) bekezdésében foglaltakról;

helyesbítéshez való jog: jogosult vagy arra, hogy kérésedre indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsük a rád vonatkozó pontatlan személyes adatokat, továbbá jogosult vagy arra, hogy a hiányos személyes adatok kiegészítését kérd;

törléshez való jog: jogosult vagy arra is, hogy kérésedre indokolatlan késedelem nélkül töröljük a rád vonatkozó személyes adatokat, mi pedig kötelesek vagyunk arra, hogy a rád vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül töröljük, ha a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében meghatározott indokok valamelyike fennáll;

az adatkezelés korlátozásához való jog: jogosult vagy még arra, hogy kérésedre a korlátozzuk az adatkezelést, ha a GDPR 18. cikk (1) bekezdésében rögzített valamelyik feltétel teljesül;

adathordozhatósághoz való jog: jogosult vagy arra, hogy a rád vonatkozó és általad rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapd, továbbá arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsd.

Kérünk, hogy a fenti jogaidat ne gyakorolda rendeltetésellenesen, hanem csak akkor, ha annak valós alapja van vagy valamelyik GDPR-ban meghatározott feltétel ténylegesen fennáll.

V. ADATKEZELŐ, ADATFELDOLGOZÓ

Az adatkezelő személye: Xentury Média és Reklámügynöki Kft. (székhelye: 1012 Budapest, Pálya utca 2. A. ép. fszt. 5., cégjegyzékszáma: 01-09-170188, adószáma: 23376458-2-41, e-mail: info@xentury.hu, telefon: +36-1-255-0250, adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-56972/2012)

Az adatkezelő képviselője és elérhetősége: Kamarás Dávid ügyvezető (cím: 1012 Budapest, Pálya utca 2. A. ép. fszt. 5., telefon: +36-1-255-0250, e-mail: david.kamaras@xentury.hu)

A Szolgáltató kizárólag a fenti II.1., II.2., II.4. és II.5. pontban meghatározott adatok körében minősül adatkezelőnek, mivel ezek az adatok azok, amelyek kezelésének célját és jogalapját a Szolgáltató határozza meg. A II.3. pontban meghatározott adatok körében a Szolgáltató csak abban az esetben minősül adatkezelőnek, amennyiben azokat a Felhasználó a felhasználói profiljában adta meg és mentette el.

A Megrendelés leadása során megadott adatok körét tekintve – a fenti kivételtől eltekintve – a Szolgáltató Partnerei minősülnek adatkezelőnek, mivel ők azok, akik a Megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok körét és az adatkezelés célját meghatározzák. A Partnerek, mint adatkezelők neve és elérhetősége az egyes Ajánlatoknál kerül feltűntetésre. A Megrendelés teljesítése során a Szolgáltató adatfeldolgozónak minősül, aki a Felhasználónak a Partner által meghatározott adatait begyűjti és azokat a Partner részére a Megrendelés teljesítése érdekében továbbítja.

VI. JOGORVOSLAT

A személyes adataid kezelésével kapcsolatos jogaidat a Szolgáltatóval mint adatkezelővel szemben vagy jogosult gyakorolni. Amennyiben a jogaiddal élni kívánsz, úgy azt elsősorban felénk jelezd.

Tájékoztatunk, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, telefon: +36-1-391-1400, fax: +36-1-391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsértés következett be, vagy annak közvetlen veszélye áll fenn. Ezen felül amennyiben úgy érzed, hogy jogaid sérültek bírósághoz fordulhatsz – választásod szerint – a lakóhelyed vagy tartózkodási helyed szerinti törvényszékhez.

Budapest, 2018. Május 24.