Iratkozz fel hírlevelünkre!

Elküld
Vásárlási feltételek és szabályzat

ÁLTALÁNOS VÁSÁRLÁSI FELTÉTELEK LETÖLTÉSE

ÁLTALÁNOS VÁSÁRLÁSI FELTÉTELEK
Xentury Media Kft.

Hatályos: 2022. július 1.
Utolsó módosítás: 2024. április 15.

1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

A jelen általános vásárlási feltételek (a továbbiakban: „Szerződés” vagy „ÁVF”) szabályozza a

Cégnév: Xentury Média és Reklámügynöki Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1112 Budapest Cseresznye utca 37.
Cégjegyzékszám: 01-09-170188
Adószám: 23376458-2-43
Nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Képviseli: Kamarás Dávid ügyvezető
E-mail: info@xentury.hu
(a továbbiakban: „Szolgáltató”)

által a www.gruppi.hu, www.gruppiac.hu valamint www.gruppiextra.hu weboldalon (a továbbiakban együttesen: „Weboldal”) keresztül nyújtott és a jelen ÁVF 2. pontjában részletesen meghatározott szolgáltatás (a továbbiakban: „Szolgáltatás”) igénybe vevői (a továbbiakban: „Felhasználó”) közötti jogviszony részletes szabályait.

Jelen ÁVF célja, hogy egységes szerkezetben és átfogóan szabályozza a Szolgáltató és a Felhasználó valamint egyéb, jelen Szerződésben megjelölt felek közötti, a Szolgáltatással kapcsolatosan létrejövő jogviszonyt, a Szolgáltatás igénybevételének feltételeit, a Felhasználó és a Szolgáltató jogait és kötelezettségeit és felelősségi köreiket, valamint egyéb a Szolgáltatás szempontjából lényeges kérdéseket, így például azt, hogy a Felhasználó, mint fogyasztó az őt megillető fogyasztói jogokat hogyan, meddig és kivel szemben, mely csatornákon keresztül érvényesítheti.

A fentiekre tekintettel kérjük a Felhasználókat, hogy az alábbiakat figyelmesen olvassák el és amennyiben kérdésük merülne fel, úgy lehetőleg még a Szolgáltatás igénybevétele előtt forduljanak a Szolgáltatóhoz.

2. AZ ÁLTALÁNOS VÁSÁRLÁSI FELTÉTELEK TÁRGYA ÉS HATÁLYA

2.1. A Szolgáltató jelen ÁVF szerinti Szolgáltatása keretében elsősorban a szerződött partnerei (a továbbiakban: „Szerződött Partner”) által forgalmazott termékek (a továbbiakban: „Termékek”) értékesítésének elősegítsége érdekében a Szerződött Partnerek ajánlatait, hirdetéseit jeleníti meg a Weboldalon, mint egy online piactéren, továbbá lehetőséget biztosít a Felhasználó részére, hogy a Termékeket a Szerződött Partnertől megvásárolja. Erre tekintettel a jelen ÁVF-ben foglalt, Szerződött Partnerekre vonatkozó ajánlatokat, rendelkezéseket a Szolgáltató, mint az egyes Szerződött Partnerek meghatalmazottja teszi közzé.

2.2. A fenti 2.1. pontban rögzítettekre tekintettel a Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy főszabályként jelen ÁVF alapján és tartalma szerint a Termékek megvásárlására irányuló szerződés a Szerződött Partner és a Felhasználó között jön létre. A Szolgáltató feladat és felelőssége ebben az esetben kizárólag az, hogy a Felhasználót és a Szerződött Partnert összekösse, a megrendeléshez szükséges adatokat összegyűjtse és a Szerződött Partner részére továbbítsa. A feladatköröknek és felelősségnek a Szolgáltató és Szerződött Partner megosztásával kapcsolatos részletes információ jelen Szerződés 15.13. pontjában található.

2.3. A fenti 2.1. és 2.2. pontban írtaktól eltérően, egyesesetekben a Termékek forgalmazója maga a Szolgáltató, így ebben az esetben a Termékek megvásárlására irányuló szerződés a Felhasználó és a Szolgáltató között jön létre. A Szolgáltató a Termékekkel kapcsolatosan közzétett ajánlatok mellett a „Legfontosabb információk” pontban minden esetben feltűnteti az adott Termék forgalmazóját, így a Felhasználó még a megrendelés leadása, azaz a szerződés létrejötte előtt meggyőződhet arról, hogy a jogviszony tényleges kivel jön létre.

2.4. A megrendeléssel a Felhasználó elismeri, hogy a jelen ÁVF-ben írtakat megismerte, áttanulmányozta, megértette, az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. A Felhasználó kötelessége és felelőssége, hogy a Weboldal használata és a Szolgáltatás igénybevétele előtt figyelmesen olvassa el jelen ÁVF-et, mert ennek elmaradása nem jelenti azt, hogy az ÁVF-ben foglaltak ne lennének irányadóak a felek jogviszonyára. Az ÁVF ezen felül tájékoztatást nyújt a Weboldal működéséről a Weboldal azon érdeklődő látogatói számára is, akik nem válnak Felhasználóvá.

2.5. Az ÁVF kiterjed valamennyi a Weboldalon keresztül nyújtott Szolgáltatást igénybe vevő Felhasználóra. A Szolgáltató az ÁVF változtatásának jogát fenntartja, az ÁVF legfrissebb változata a nyitólap tetején elhelyezett „Így működik” gombra kattintást követően vagy a nyitólap alján elhelyezett ‘Vásárlási Feltételek’ linkre kattintva érhető el. Az ÁVF változásairól a Szolgáltató külön értesítést nem küld, és nem tesz közzé, az ÁVF aktuális állapotát a Felhasználónak kell figyelemmel kísérnie. Az adott megrendelésre a megrendelés leadásának időpontjában hatályos ÁVF rendelkezései vonatkoznak.

3. A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE, REGISZTRÁCIÓ, A MEGRENDELÉS FOLYAMATA

3.1. A Weboldalt bárki szabadon látogathatja, anélkül, hogy a Szolgáltatást igénybe venné. Amennyiben azonban a Felhasználó a Szolgáltatást igénybe kívánja venni, úgy ahhoz jelen ÁVF és a Szolgáltató adatkezelési tájékoztatójának elfogadása szükséges a 3.6.9. pontban részletezett módon.

3.2. A hatályos jogszabályi rendelkezésekre tekintettel kiskorú, vagy akinek cselekvőképessége az adásvétel tekintetében, vagy teljeskörűen kizárt, kizárólag törvényes képviselője beleegyezésével, vagy útján veheti igénybe a Szolgáltatást. Ezen feltétel teljesítése a Felhasználó kötelessége és felelőssége, tekintettel arra, hogy a Szolgáltatónak nincs módja ezen feltételek meglétének egyedi vizsgálatára. Az ÁVF elfogadásával a Felhasználó egyúttal kijelenti, hogy az előbbi kizáró okok vele szemben nem állnak fenn.

3.3. A Weboldalon megvételre kínált Termékek értékesítése kizárólag fogyasztók valamint a Szolgáltató, illetve a Szerződött Partner tevékenységétől eltérő vállalkozások, mint végfelhasználók részére történik, azzal, hogy a végfelhasználók nem jogosultak a Termékeket tovább, illetve újra értékesíteni, amelyre tekintettel a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy ne fogadjon el olyan szerződéses ajánlatot, amelynél gyanú merül fel arra vonatkozóan, hogy újra-, illetve tovább-értékesítés céljából történt az ajánlattétel.

3.4. A Termékek kizárólag az egyéni felhasználáshoz szükséges mennyiségben kerülnek értékesítésre. Erre, valamint a rendelkezésre álló készlet végességére tekintettel a Szolgáltató az egyes Termékek esetében korlátozhatja az egy és ugyanazon megrendelés keretében megvásárolható darabszámot.

3.5. Regisztráció

3.5.1. Ahhoz, hogy a Felhasználó a Szolgáltatást igénybe vegye nincs szükség a Weboldalon történő regisztrációra, azonban a lehetőség bármelyik Felhasználó számára adott, hogy a későbbiekben kényelmesen, a felhasználói fiókjába belépve, pár kattintással adhassa le megrendeléseit.

3.5.2. Regisztrációra bármely megrendelés során lehetőség van, a megrendelési folyamat végén a „Regisztrálok” jelzés mellett elhelyezett jelölőnégyzet kipipálásával. A regisztráció azonban csak az adott vásárlási folyamat befejezésével, azaz a „Megveszem” gombra kattintással lesz végleges.

3.5.3. A regisztrációval a Felhasználónak a megrendelési folyamat során megadott, a jelen ÁVF 3.6.7. pontjában megadott adatai kerülnek elmentésre, így egy következő megrendelés során, a Felhasználó a fiókjába történő belépéssel könnyedén előhívhatja azokat, ezzel is meggyorsítva a megrendelés folyamatát. A regisztrációhoz megadott személyes adatoknak a személyazonosító okmányban írtakkal egyezőnek kell lenniük, mely a Felhasználó kizárólagos felelőssége, csakúgy, mint a megadott adatok helyességének ellenőrzése.

3.5.4. A fiókba történő belépéshez használható felhasználónév az az e-mail cím, amit a Felhasználó azon megrendelés során megad, amikor a regisztrációt is kezdeményezi. Egy adott e-mail címmel a Felhasználó csak egy felhasználói fiókot regisztrálhat.

3.5.5. A felhasználói fiókba történő belépéshez szükséges első jelszót a Szolgáltató rendszere automatikusan generálja, melyet a regisztrációt visszaigazoló e-mailben közöl a Felhasználóval. Az automatikusan generált jelszót a visszaigazoló e-mailben szereplő linkre kattintva a Felhasználó bármikor megváltoztathatja. A Szolgáltató javasolja, hogy a Felhasználó által beállított jelszó a fiókjának biztonsága érdekében legalább 8 karakterből álljon, ne legyen túl általános (pl. asdf1234) és tartalmazzon kis és nagy betű(ke)t, számo(ka)t és speciális karakter(eke)t (pl. !; ?; +).

3.5.6. A Felhasználó felelős azért, hogy a fiókba történő belépéshez szükséges e-mail címét és jelszavát olyan módon tárolja, hogy ahhoz illetéktelen személyek ne férjenek hozzá. A Felhasználó köteles a Szolgáltatót minden esetben haladéktalanul értesíteni, amennyiben a fiókjába történt illetéktelen behatolást észlel.

3.5.7. A regisztrációval a Felhasználó hozzájárul, hogy a vásárláshoz szükséges és megadott adatait a Szolgáltató tárolja.

3.5.8. A Felhasználó a Regisztrációját az info@xentury.hu e-mail címre küldött üzenet útján bármikor törölheti. Amennyiben a Felhasználó a felhasználói fiókjába a regisztrációtól vagy egy adott megrendelés leadásától számított 1 (egy) évig nem jelentkezik be, úgy a Szolgáltató a regisztrációt automatikusan törli.


3.6. A vásárlás menete

3.6.1. A Szolgáltató a Weboldalon közzéteszi az egyes Termékek megvásárlására vonatkozó ajánlatokat. A Szolgáltató az ajánlatokban feltűnteti a Termékek megnevezését, képét, lényeges tulajdonoságait (Legfontosabb infók), ajánlott fogyasztói árukat (további információ az 5.1.5. pontban található) és az úgynevezett Gruppi árat, amelyen a Felhasználó a Szolgáltatás igénybevételével a Terméket megvásárolhatja, továbbá egy visszaszámlálót, amely jelzi, hogy a Termék mennyi ideig érhető el a Weboldalon és az egyes Felhasználók által leadott megrendelések számát. A Szolgáltató ezen kívül feltűnteti a Termékek kiszállításának várható időtartamát, a Termékre vonatkozó garancia (jótállás) időtartamát, a szállítás díját és a Termék forgalmazójának nevét, valamint ügyfélszolgálatának elérhetőségét és egyéb elérhetőségeit (Feltételek).

3.6.2. A Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy a Weboldalon az egyes Termékekről közzétett képek és a kiszállításra kerülő Termék között – lényegi tulajdonságokat nem érintő – eltérések lehetnek.Az eltérés oka egyrészt a Weboldalon közzétett képek elkészítésekor használt megvilágítás, továbbá a Felhasználó által használt eszköz (telefon, laptop, asztali számítógép tablet) kijelzőjének felbontásából adódhat, továbbá a Termékekről közzétett képek bizonyos esetekben nem tükrözik azok tényleges méretét vagy egyéb hasonló tulajdonságát. Sok esetben továbbá a Termékek fotói illusztrációként konkrét élethelyzetben kerülnek bemutatásra, így az eltérés ebből is adódhat. Az előbbiekre tekintettel a Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy amennyiben egy adott Termék több változatban (pl. színben) kapható, úgy a Szolgáltató nem tudja garantálni, hogy a Felhasználó a kívánt változatban kapja meg a megrendelt Terméket, mivel azok csak a készlet erejéig elérhetőek, így előfordulhat, hogy a Felhasználó által kívánt változat már nem áll rendelkezésre.

3.6.3. A közzétett ajánlatokat a Felhasználó a Weboldalon lista vagy ikonos elrendezésben tekintheti meg, ennek beállítását a Felhasználó szabadon módosíthatja a „Nézet” menüpont mellett elhelyezett piktogramokkal. Az ikonos elrendezés választása esetén ahhoz, hogy a Felhasználó egy adott Termékkel kapcsolatosan a fenti 3.6.1. pontban írt részletes információkat előhívhassa és megtekinthesse, először a „Megnézem” gombra kell kattintania. A Felhasználó a közzétett ajánlatokat rendezheti továbbá a legnépszerűbb (vásárlások száma alapján), legújabb (a közzététel időpontja alapján), valamint ár szerint növekvő vagy csökkenő sorrendben, amire a „Rendezés” legördülő menü útján van lehetőség. Végezetül a „Top termékek” legördülő menüben a Szolgáltató listázza azon Termékeket, melyekkel kapcsolatosan a legtöbb megrendelés érkezett.

3.6.4. A Szolgáltató lehetővé teszi a Felhasználó számára továbbá, hogy az egyes ajánlatokat termék kategóriánként megszűrje a „Kategóriák” legördülő menüben, de amennyiben a Felhasználót egy kifejezett terméktípus érdekli, úgy szabadszavas kereső útján a „Mit keresel?” szövegdobozba kattintva rákereshet, ahol a Szolgáltató listázza az adott terméktípusba tartozó Termékeket, illetve keresési javaslatot is tesz.

3.6.5. A Felhasználó a megvásárolni kívánt Termékeket a „Kell nekem!” gombra kattintással helyezheti a kosárba. A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy mivel az egyes Termékek forgalmazója eltérhet, így egy megrendelési folyamat során egyetlen Termék megrendelésére van lehetőség. Amennyiben a Felhasználó több Terméket kíván megrendelni, úgy azt külön leadott megrendelések útján lehetséges.

3.6.6. A kosárban a Felhasználó a „+” (plusz) és a „-” (mínusz) gombokkal módosíthatja a Termék darabszámát. A Szolgáltató rendszerüzenet formájában értesíti a Felhasználót, amennyiben az adott Termékből a maximális megvásárolható darabszámot elérte.

3.6.7. A megrendelési folyamat folytatásához szükséges, hogy a Felhasználó megadja a megrendeléshez szükséges adatait, így teljes nevét, e-mail címét és telefonszámát, szállítási címét (irányítószám, város, utca és házszám) és amennyiben eltér, úgy számlázási címét. A számlázási cím alapértelmezettként megegyezik a szállítási címmel. Amennyiben a Felhasználó a szállítási címtől eltérő számlázási címet kíván megadni, úgy ahhoz „A számlázási és szállítási cím megegyezik” jelölőnégyzetben alapértelmezettként elhelyezett pipát ki kell kapcsolnia, hogy a jelölőnégyzet üres legyen. A jelölőnégyzet üressé tétele után egy új menü jelenik meg, ahol a Felhasználó választhat, hogy magánszemélyként vásárol vagy a számlát cégre szeretné kiállíttatni. Magánszemélyként történő megrendelés esetén a számlázási név és cím (irányítószám, város, utca és házszám), cégként történő megrendelés esetén pedig a cégnév és székhelycím (irányítószám, város, utca és házszám), továbbá adószám megadása szükséges. Amennyiben a Felhasználó rendelkezik regisztrációval, a megrendelési adatok könnyedén betölthetőek a fiókba történő belépés útján, azonban a Felhasználónak ebben az esetben is lehetősége van, hogy a betöltött adatokat módosítsa.

3.6.8. A fenti 3.6.7. pontban rögzített adatok megadását követően választhat a Felhasználó a kívánt szállítási és fizetési módok között. A szállítási módokról részletes tájékoztató jelen ÁVF 6. pontjában, míg a fizetéssel kapcsolatos részletes információ az 5. pontban található.

3.6.9. A megrendelési folyamat véglegesítéséhez, illetve elküldéséhez a jelen ÁVF és a Szolgáltató adatkezelési tájékoztatójának rendelkezéseit elfogadó jelölőnégyzet bepipálása és a „Megveszem” gombra kattintás szükséges. A választott fizetési módtól függően a megrendelési folyamat vagy lezárul vagy bakkártyás fizetés választása esetén a Felhasználó átirányításra kerül a bankkártyás fizetési oldalra. Ez utóbbi esetben a megrendelési folyamat véglegesen a bankkártya adatok megadását és a „Fizetés” gombra történő kattintás szükséges. Amennyiben ezt a Felhasználó elmulasztja vagy a fizetés bármely okból meghiúsul, úgy erről a Szolgáltató e-mailben értesíti a Felhasználót. Az előbbi esetben a megrendelés befejezetlen és az sem a Szolgáltató, sem a Szerződött Partner számára semmilyen kötelezettséget nem keletkeztet, így amennyiben a Felhasználó a Terméket ténylegesen meg kívánja rendelni, úgy arra csak egy új megrendelési folyamat elindításával van lehetősége. A Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli, ha az előbbiek következtében az újabb megrendelés leadásakor a korábban megrendelni kívánt Termék már nem elérhető.

3.6.10. A Felhasználó tudomásul veszi és jelen ÁVF elfogadásával elfogadja, hogy a „Megveszem”, illetve „Fizetés” gombra kattintással a Weboldalon közzétett, az adott Termék megvásárlására vonatkozó ajánlatot elfogadja, mely számára fizetési kötelezettséget keletkeztet. Erről a körülményről a Szolgáltató a Felhasználót a megrendelés leadása előtt értesíti.

3.6.11. A megrendelés elküldését követően a Szolgáltató visszaigazoló e-mailt küld a Felhasználó részére a megrendelés során megadott e-mail címére, melyben feltűnteti a megrendelés szempontjából lényeges valamennyi információt, így a Termék nevét, darabszámát, vételárát, szállítási módot és díját, garancia idejét, szállítási időt, a forgalmazó nevét és elérhetőségét, illetve a fizetés módját, továbbá a Felhasználó személyes és szállítási, valamint számlázási adatait.

4. A SZOLGÁLTATÁS ELÉRHETŐSÉGE, MÓDOSÍTÁSA, FELFÜGGESZTÉSE, MEGSZŰNÉSE

4.1. Annak ellenére, hogy a Szolgáltató célja, hogy a Szolgáltatáshoz a Felhasználó mindig hozzáférjen, ezt nem tudja garantálni. A Szolgáltatás igénybevételével a Felhasználó elfogadja és tudomásul veszi, hogy előfordulhatnak bizonyos esetek, amikor azt nem tudja elérni és nem tudja a Szolgáltatást igénybe venni. Az ilyen esetekről – amennyiben lehetséges – a Szolgáltató a Felhasználót időben tájékoztatja, azonban az ilyen esetek előfordulásáért nem vállal felelősséget, akkor sem, ha a Felhasználó oldalán ez adatvesztéssel járt vagy a Felhasználónak bármilyen kára keletkezett.

4.2. A Szolgáltató – a jogszabályok által részére előírt kötelezettségeken túlmenően – nem vállal felelősséget és nem garantálja, hogy a Szolgáltatás a Felhasználó igényeinek megfelel, annak biztosítása folyamatos vagy, hogy hibáktól mentes azzal együtt, hogy ezen feltételek biztosításáért a Szolgáltató minden tőle telhetőt megtesz. Az előbbiek miatt a Felhasználó semmilyen igényt nem jogosult a Szolgáltatóval szemben támasztani.

4.3. A Szolgáltatást a Szolgáltató a Felhasználó lehető legmagasabb szintű kiszolgálása érdekében folyamatosan javítja és fejleszti, bármikor újabb funkciókkal bővítheti, ugyanakkor azokat bármikor korlátozhatja, felfüggesztheti vagy akár meg is szüntetheti. Amennyiben a Felhasználó úgy dönt, hogy a Szolgáltatás használatával felhagy, azt saját belátása szerint szabadon megteheti, azonban ez esetben a Szolgáltatóval szemben semmilyen igényt nem támaszthat. Az előbbi vonatkozik arra az esetre is, amikor a Szolgáltató saját döntése alapján a Szolgáltatást korlátozza, felfüggeszti vagy megszűnteti.

5. DÍJSZABÁS, FIZETÉSI FELTÉTELEK

5.1. Általános rendelkezések, árak

5.1.1. A Felhasználó jelen Szerződés rendelkezéseinek elfogadásával tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás igénybevétele, azaz a Weboldalon elérhető Termékek megrendelése esetén, a „Megveszem” gombra kattintással a Felhasználónak díjfizetési kötelezettsége keletkezik. Erre a Szolgáltató a megrendelés leadása előtt külön is figyelmezteti a Felhasználót.

5.1.2. A Termékek vételára minden esetben magyar forintban (Ft, HUF) kerülnek feltűntetésre és az árak magukban foglalják a fizetendő általános forgalmi adót is, melyet a Szolgáltató külön is jelezt a Felhasználó részére. A Szolgáltató semmilyen esetben sem köteles általános forgalmi adó visszatérítésére.

5.1.3. A vételár magában foglalja a Termékek vételárát és a csomagolás költségeit, azonban nem foglalja magában a szállítással kapcsolatosan felmerülő díjakat. A szállítási díjakat a Szolgáltató a 6.1.12. pont szerint minden esetben feltűnteti, arról a Felhasználó még a megrendelés leadása előtt tájékozódhat.

5.1.4. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága és körültekintése ellenére bármely okból (pl. rendszerhiba) hibás vételár, szállítási díj stb. kerül feltüntetésre, akkor a Szolgáltató, illetve ez alapján a Szerződött Patner nem köteles a Termékeket a hibás áron biztosítani, hanem felajánlhatja a Felhasználónak a helyes és tényleges áron történő teljesítést, amelynek ismeretében a Felhasználó elállhat vásárlási szándékától. Amennyiben a Felhasználó elállással nem él, úgy köteles a Termékek tényleges, a Szolgáltató által megjelölt vételárát megfizetni.

Hibás díjnak minősül különösen, de nem kizárólagosan:
• nyilvánvalóan téves, irreális összeg, ami a Szolgáltatás közismert, általánosan elfogadott árától jelentősen eltér;
• esetleg rendszerhiba miatt megjelenő „0" Ft-os vagy „1" Ft-os díj;
• egyéb feltűnő értékaránytalanságot mutató összeg

A Szolgáltató az adatbeviteli hibákból, téves, hibás stb. árfeltüntetésből eredő felelősségét a jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben kizárja.

5.1.5. A Szolgáltató a Termékek vételára mellett feltűnteti a Termékek ajánlott fogyasztói árat és az úgynevezett „Gruppi árat”, mely utóbbi a Termékeknek a Weboldalon elérhető Fogyasztó által fizetendő vételárát jelenti, amelyen a Felhasználó a Terméket ténylegesen megvásárolhatja. A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy a Termékek ajánlott fogyasztói ára a a Termékek forgalmazója által a Szolgáltatóval közölt ajánlatban szereplő ajánlott fogyasztói ár alapján kerül meghatározásra. Az ajánlott fogyasztói ár szempontjából a Szolgáltató az előbbiek szerint meghatározott árnak, a Termékek Weboldalon történő közzétételének napján elérhető értékét tekinti.

5.1.6. Amennyiben a fizetésre nem a megrendelés leadásával egyidejűleg kerül sor, úgy a Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy a Szerződött Partner, illetve amennyiben a Termék forgalmazója a Szolgáltató, úgy a Szolgáltató a vételár teljeskörű megfizetéséig a Terméken a tulajdonjogát fenntartja.

5.2. Fizetés

5.2.1. A Felhasználó a Termékek vételárát, illetve a szállítási költséget az alábbiak szerint fizetheti meg:
a) utánvét;
b) banki átutalás
c) bankkártyás fizetés

A Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy az egyes Termékek esetében a fizetés választható módja eltérő lehet.

5.2.2. Utánvétes fizetés

5.2.2.1. Utánvétes fizetési mód választása esetén a Vásárló a vételárat és a szállítás díját utólagosan fizeti meg készpénzben vagy – amennyiben a szállítást teljesítő szolgáltató lehetővé teszi – bankkártyával a kiszállítás napján a kiszállítást teljesítő futárnak. Amennyiben a Felhasználó a Termékek vételárát és a szállítási díjat bankkártyával kívánja rendezni, úgy kérjük a szállítást megelőzően érdeklődjön a szállítást teljesítő partnerénél a bankkártyás fizetés lehetőségéről.

5.2.2.2. Felhívjuk a Felhasználó figyelmét, hogy készpénzes fizetés esetén lehetőleg a pontos összeget készítsék elő fizetéshez.

5.2.2.3. Amennyiben a Felhasználó meggondolja magát és utólag mégsem utánvéttel kívánja a fizetési kötelezettségét teljesíteni, úgy köteles ezt a Szolgáltató részére haladéktalanul jelezni az ugyfelszolgalat@gruppi.hu e-mail címen. Ebben az esetben a Felhasználó kizárólag banki átutalás fizetési módra térhet át. Az előre, bankkártyával történő fizetésre azonban ebben az esetben sincs utólag lehetőség. Amennyiben a Termékek a szállítást végző szolgáltató részére már átadásra kerültek, úgy más fizetésre módra történő áttérésre nincs lehetőség.

5.2.3. Fizetés banki átutalással

5.2.3.1. Amennyiben a Felhasználó ezt a fizetési módot választja, úgy a Szolgáltató a megrendelést visszaigazoló e-mailben tájékoztatja a Felhasználót arról a bankszámlaszámról, amelyre történő átutalással a Felhasználó fizetési kötelezettségének eleget tehet.

5.2.3.2. Ahhoz, hogy a Szolgáltató a fizetést beazonosíthassa a Felhasználónak a banki átutalás közleményében a visszaigazoló e-mailben szereplő rendelésszámot kell megadnia.

5.2.3.3. Amennyiben a Felhasználó meggondolja magát és utólag mégsem banki átutalás útján kívánja a fizetési kötelezettségét teljesíteni, úgy köteles ezt a Szolgáltató részére haladéktalanul jelezni az ugyfelszolgalat@gruppi.hu e-mail címen. A Felhasználó azonban utólagosan is csak utánvétes fizetési módra térhet át, az előre, bankkártyával történő fizetés a megrendelés leadását követően nem választható.

5.2.3.4. Felhívjuk a Felhasználó figyelmét, hogy banki átutalásos fizetés választása esetén a Szolgáltató kizárólag akkor teljesíti a megrendelést, ha vásárlás összege a bankszámláján a kiszállítás napját megelőzően jóváírásra került. A Felhasználó fizetési késedelméből eredő szállítási vagy egyéb késedelemért a Szolgáltató nem tehető felelőssé.

5.2.4. Bankkártyás fizetés

5.2.4.1. Bankkártyás fizetés esetén a Felhasználó bármely bank által kibocsátott Mastercard, Maestro, Visa, Visa Electron és American Express bankkártyával teljesítheti fizetési kötelezettségét.

5.2.4.2. Bankkártyás fizetés választása esetén a Vásárló a “Megveszem” gombra történő kattintás után átirányításra kerül a Szolgáltató bankszámláit vezető CIB Bank Zrt. fizetési felületére.

5.2.4.3. A Felhasználó ezen fizetési mód választása esetén a fizetéshez használt bankkártya adatait nem közvetlenül a Szolgáltató részére adja meg, hanem azokat a CIB Bank Zrt. biztonságos fizetési rendszere dolgozza fel. A Szolgáltató a CIB Bank Zrt. rendszerből csupán a Felhasználó által kezdeményezett fizetés beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adatokat látja, hogy ellenőrizni tudja a fizetési kötelezettség teljesítésének megtörténtét.

5.2.4.4. Tekintettel arra, hogy a CIB Bank Zrt. rendszeren keresztül teljesített fizetés esetén a vásárlás összege szinte azonnal terhelésre kerül a Felhasználó által megadott bankkártyához tartozó bankszámlán, így más fizetési módra történő áttérés nem lehetséges és a Szolgáltató – a Felhasználó általi elállás esetét kivéve – nem köteles a teljesített vételárat, illetve szállítási díjat visszafizetni.

5.2.5. Az online fizetések (online bankkártyás fizetés vagy banki átutalás) esetében a Szolgáltató nem felel a Felhasználónál felmerülő bármely olyan többletköltségért, amely a Felhasználó által választott fizetési módtól, vagy a Felhasználó kártyakibocsátó bankjától függ (különösen, de nem kizárólagosan devizaárfolyam, egyéb költségek). A Felhasználó felelős a kiválasztott fizetési mód kiválasztásából eredő következményekért.

5.2.6. A Termékek vételárát és a szállítási díjat a Felhasználó – a forgalmazó személyétől függetlenül – minden esetben a Szolgáltató részére fizeti meg. Az előbbiekre tekintettel amennyiben a Termékek forgalmazója a Szerződött Partner, a Felhasználó a fizetési kötelezettségét a Szolgáltató irányába teljesíti. A Szolgáltató a Szerződött Partnerekkel kötött megállapodás alapján jogosult arra, hogy a Termékek vételárát a Felhasználóktól – az idegen pénzeszköz kezelés szabályai szerint – begyűjtse és kezelje. A Szerződött Partnerekkel kapcsolatos elszámolás a Szolgáltató kötelezettsége, a Felhasználót ezzel kapcsolatosan semmilyen kötelezettség nem terheli, amennyiben a vételárat, illetve a szállítási díjat megfizette, úgy azt a Szerződött Partner utólagosan tőle nem követelheti.

5.2.7. A fenti 5.2.6. pontban írtakra tekintettel amennyiben a Szolgáltatónak vagy a Szerződött Partnernek a Felhasználó felé bármilyen visszafizetési kötelezettsége keletkezik, úgy azt a Szolgáltató teljesíti, mely alól kivételt képez az az eset, amikor a Felhasználó a Szerződött Partnerrel, mint forgalmazóval szemben szavatossági igényét érvényesíti.

5.3. Számlázás

5.3.1. A Termékek vásárlásával kapcsolatban a számviteli és az adójogszabályok által előírt rendben minden esetben számla kerül kibocsátásra, amely a Felhasználó részére átadásra kerül. A Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy amennyiben a Termékek forgalmazója nem a Szolgáltató, hanem a Szerződött Partner, úgy a számla kiállítására és a Felhasználó részére történő megküldésére a Szerződött Partner köteles, így a számlázással kapcsolatban ebben az esetben a Felhasználó a Szerződött Partnerhez fordulhat bármilyen esetleges igényével.

5.3.2. A számla Felhasználó részére történő megküldése, illetve átadása történhet a kiszállítással egyidejűleg, mely esetben a számla papír alapon a Termékekhez mellékelve kerül átadásra. Amennyiben a Szolgáltató vagy a Szerződött Partner a számláját elektronikusan állítja ki, úgy azt a vonatkozó jogszabályok által meghatározott időtartamon belül e-mail útján küldik meg a Felhasználó részére, a megrendelés során megadott e-mail címre. A számla megküldése történhet a megrendelést visszaigazoló e-mail mellékleteként is. Amennyiben a Szolgáltató vagy a Szerződött Partner a számláját elektronikus úton állítja ki, a Felhasználó a jelen Szerződés rendelkezéseinek elfogadásával kijelenti, hogy az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 175. § (3) bekezdés b) pontjával összhangban hozzájárul az elektronikus számla alkalmazásához.

6. SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK, ÁTVÉTEL

6.1. Általános szállítási feltételek

6.1.1. A megrendelt Termékek kiszállítása főszabály szerint Magyarország területén lehetséges. A külföldre történő szállításra vonatkozó rendelkezéseket a 6.2. pont tartalmazza. A Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy az egyes Termékek esetében a szállítás, illetve átvétel választható módja eltérő lehet.

6.1.2. Függetlenül attól, hogy a Termékek forgalmazója a Szolgáltató vagy a Szerződött Partner, a Termékek kiszállítását az előbbieken kívüli harmadik fél szolgáltató teljesíti. A Felhasználó jelen ÁVF rendelkezéseinek elfogadásával tudomásul veszi, hogy a szállításhoz szükséges adatai a kiszállítást végző szolgáltató részére továbbításra kerüljenek.

6.1.3. Tekintettel a fenti 6.1.2 pontban írtakra, mivel arra sem a Szolgáltatónak, sem a Szerződött Partnernek nincs ráhatása, a Felhasználónak nincs lehetősége arra, hogy a szállítás kívánt napját megadja. A Termékek mellett feltüntetett, a szállítás időpontjára vonatkozó adatok csupán tájékoztató jellegűek, azok sem a Szolgáltató, sem a Szerződött Partner részére nem keletkeztetnek kötelezettséget, illetve nem minősül kötelezettségvállalásnak részükről. Az előbbiektől függetlenül a Szolgáltató, illetve a Szerződött Partner mindent megtesz annak érdekében, hogy a Vásárló megrendelését mihamarabb teljesítse, azonban a kiszállítás időpontjáért nem tud felelősséget vállalni, a Felhasználó a szállításból eredő késedelemért sem a Szolgáltatóval, sem a Szerződött Partnerrel szemben semmilyen igénnyel.

6.1.4. A kiszállítás pontos időpontjáról minden esetben a kiszállítást végző szolgáltató értesíti a Felhasználót. A Felhasználó ezen értesítésből szerezhet tudomást a kiszállítást végző szolgáltató személyéről is.

6.1.5. A Szolgáltató javasolja, hogy a Felhasználó mindenképpen olyan szállítási címet adjon meg, ahol munkaidőben a futár biztosan megtalálja őt vagy a megbízottját.

6.1.6. A Szolgáltató az adatbeviteli hibák, elírás, téves cím megadása miatt adódó késedelemért nem tehető felelőssé. A Felhasználó számára biztosított a lehetőség, hogy mielőtt a megrendelést elküldi, azelőtt a megadott adatokat ellenőrizze. Amennyiben a Felhasználó a téves adatbevitelt a rendelés leadását követően észlel, úgy köteles Szolgáltatót haladéktalanul értesíteni, mellyel egyidejűleg köteles a helyes adatokat is a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani. Ennek elmaradása esetén sem a Szolgáltatót, sem a Szerződött Partnert semmilyen felelősség nem terheli.

6.1.7. A Felhasználó jelen ÁVF elfogadásával tudomásul veszi, hogy amennyiben munkahelyének címére vagy egyéb lakóhelyétől eltérő címre kéri a Termékek kiszállítását és a kiszállítás időpontjában nem tartózkodik a megadott címen, úgy harmadik személy (recepciós, portás, munkatárs stb.) bevonásával is történhet a kézbesítés, azonban ezek magatartásaiért a Szolgáltató és a Szerződött Partner nem terheli felelősség.

6.1.8. Nem otthoni szállítási cím megadása esetén (pl. munkahely, egészségügyi intézmény, szálloda, kemping, nyaraló falu, idősek otthona stb.) az intézmény aktuális szabályzata szerint történik a kézbesítés. Ilyen helyre történő kézbesítés esetén kérjük a Felhasználót, hogy adja meg a szoba számát vagy egyéb a kézbesítés megkönnyítését segítő adatot. A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy az ilyen helyekre a szállítások esetén a kézbesítés csak a recepcióig garantált.

6.1.9. Sem a Szolgáltatót, sem a Szerződött Partnert nem terheli felelősség, ha a megrendelést leadó Felhasználótól eltérő harmadik személy az átvételt megtagadja.

6.1.10. Különleges helyszínekre (pl. repülőtér, kikötő, vonat-buszállomás, egyéb közelebbről meg nem határozható hely stb.) sem a Szolgáltató, sem a kiszállítást végző futárszolgálat nem vállal kiszállítást.

6.1.11. Amennyiben a kézbesítés első megkísérlésének időpontjában a Felhasználó a megadott címen nem elérhető, úgy az ismételt kézbesítésre a kézbesítést végző szolgáltató szabályzata az irányadó, amely esetlegesen pótlólagos fizetési kötelezettséget is eredményezhet, így javasoljuk, hogy a Felhasználó – miután a kézbesítési szolgáltató személyéről a 6.1.4. pont szerint tudomást szerzett – ezekről tájékozódjon. Amennyiben a Felhasználó a Terméket az ismételt kézbesítéskor sem veszi át vagy az átvételt megtagadja, úgy a 7.10. és 7.11. pont rendelkezései megfelelően irányadóak.

6.1.12. Amennyiben az adott Termék esetében lehetséges, úgy a Felhasználó választhatja a Terméknek a Foxpost csomagküldési szolgáltató kihelyezett átvételi pontjaiban történő személyes átvételt. Ebben az esetben a Felhasználónak lehetősége van egy legördülő menüben kiválasztani a hozzá legközelebb eső vagy számára egyéb okból megfelelő átvételi pontot. A szállítás ilyen esetben a Felhasználó által megadott Foxpost átvételi pontig történik. Amint a megrendelt Termék az átvételi ponton átvehető, úgy a Foxpost értesítést küld a Felhasználó részére a megrendelés során megadott e-mail címére. A Foxpost szolgáltatásról további információ a https://foxpost.hu/ weboldalon érhetőek el.

6.1.13. A Termékek azok eredeti csomagolásában és esetleglegesen a Szolgáltató vagy a Szerződött Partner által biztosított további csomagolásban kerülnek kiszállításra. A csomagolás tartalmazza az adott Termékkel kapcsolatos kísérődokumentumokat (felhasználói útmutató, jótállási jegy stb.), melynek biztosításáról a forgalmazó, azaz vagy a Szerződött Partner vagy a Szolgáltató gondoskodik.

6.1.14. A szállítás annak választott módjától függetlenül díjköteles, melynek pontos összegét a Szolgáltató a megrendelés leadása előtt minden esetben feltűnteti, így a Felhasználó még annak leadása előtt meggyőződhet a fizetendő díjakról.

6.1.15. A Felhasználó köteles a megrendelt Termékek mennyiségi és minőségi megfelelőségét a kézbesítést, illetve átvételt követően késedelem nélkül ellenőrizni. Ennek keretében a Felhasználó a csomag kibontásával egyidejűleg köteles meggyőződni a Termékek észlelhető hibáiról, valamint arról, hogy a termék megfelel-e a rendelésben rögzített és visszaigazolt Terméknek, a megrendelt mennyiségnek. Amennyiben a kézbesítés futárszolgálattal történik, úgy a Felhasználó a kézbesítést végző futár jelenlétében a csomag kibontásakor észleli, hogy a Termék sérült, esztétikai vagy egyéb hibával rendelkezik, a Termékek átvételét megtagadhatja, és a Termékeket – az erre rendszeresített űrlap egyidejű kitöltésével – a futárral visszaküldheti.

6.1.16. A Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy a Szerződött Partner egyedi döntése alapján – amelyre a Szolgáltatónak nincs ráhatása – lehetősége van arra, hogy az egyes megrendeléseket harmadik személyek útján teljesítse, így a megrendelt Termék ténylegesen nem azon személy által kerül a Felhasználó részére, aki a Weboldalon feltüntetésre került. Ilyen esetekben a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli, a Felhasználó vele szemben nem léphet fel azon indokból, hogy a teljesítést nem a Weboldalon feltüntetett Szerződött Partner teljesíti, hanem a Szerződött Partner megbízásából harmadik fél, tekintettel arra, hogy a harmadik fél és a Szerződött Partner közötti jogviszonyra a Szolgáltatónak ráhatása nincsen, és a harmadik személy mint alvállalkozó magatartásáért a Szerződött Partner tartozik felelősséggel.

6.2. Szállítás külföldre

6.2.1. A Felhasználónak lehetősége van arra, hogy a Termékeket külföldi címre rendelje meg, melyhez az alábbi lépések betartása, illetve feltételek teljesülése szükséges.

6.2.2. Amennyiben a Felhasználó külföldre kíván Termékeket rendelni, úgy a vásárlási folyamat során az „Adatok megadása vásárláshoz” oldalon a szállítási cím „Város” mezőjében a város neve mellett meg kell adnia az országot is, ahonnan rendel (pl. Bécs (Ausztria)).

6.2.3. A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy a fenti 6.2.2. pontban kért információ megadása esetén sem tudja garantálni, hogy a Felhasználó által megadott címre a szállítás teljesíthető.

6.2.4. A fenti 6.2.3. pontban írtakra tekintettel, amennyiben a Felhasználó külföldi szállítási címet adott meg, úgy a Szolgáltató a megrendelés leadását követően felveszi a kapcsolatot a Felhasználóval, hogy egyeztesse, hogy a szállítás a megadott külföldi címre teljesíthető-e, illetve amennyiben teljesíthető, úgy mivel a szállítási költség országonként és területenként eltérő lehet, így egyezteti az esetlegesen felmerülő további szállítási költségeket a célországba, illetve a szállítás egyéb paramétereit.

6.2.5. Amennyiben a Felhasználó a fentiek ismeretében a szállítást nem kívánja, úgy a Szolgáltató az elállás 7. pontjában részletezett szabályai szerint jár el, azaz a megrendelt Termékek vételárát és esetlegesen fizetett szállítási költséget a Felhasználó részére 14 napon belül visszatéríti. Ebben az esetben az elállás közlése minden esetben automatikusan határidőben megtettnek tekintendő.

6.2.6. Amennyiben a Felhasználó a szállítás költségeinek ismeretében a Termékek megrendelésére irányuló szándékát fenntartja, úgy köteles a szállítási díjat legkésőbb a szándékának kifejezését követő 14 napon belül banki átutalással teljesíteni. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a megrendelés teljesítésére kizárólag a szállítási díjak maradéktalan teljesítését követően kerül sor. A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy amennyiben a többlet szállítási díjat a Felhasználó a fenti határidőben nem teljesíti, úgy azt a Szolgáltató a Felhasználó elállásaként értelmezi és a 6.2.5. pontban írtak szerint jár el.

6.2.7. A Felhasználó jelen ÁVF elfogadásával tudomásul veszi, hogy külföldre történő szállításnál utánvétes fizetésre nincs lehetőség, továbbá, hogy a célországban esetlegesen felmerülő adó, vám, járulék vagy egyéb hasonló fizetési kötelezettség teljesítéséért minden esetben a Felhasználó felel.

7. ELÁLLÁS A MEGRENDELÉSTŐL

7.1. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) számú Kormány rendelet 20. § (1) bekezdése szerint és a (2) bekezdés alapján a Felhasználó a vásárlástól indokolás nélkül elállhat.

7.2. A fogyasztó a 7.1. pont szerinti elállási vagy felmondási jogát
a) a Termék,
a) több Termék adásvételekor, ha az egyes Termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott Terméknek
c) több tételből vagy darabból álló Termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
d) ha a Terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,

a Felhasználó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

A fentieken túlmenően a Felhasználót megilleti az a jog, hogy az elállási jogát a szerződés megkötésének (megrendelés leadásának) napja és a Termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

A Felhasználó elállási nyilatkozata abban az esetben minősül határidőn belül megtettnek, amennyiben a nyilatkozatát a 14 napos határidő lejártát megelőzően elküldi.

7.3. Amennyiben a Termékek forgalmazója a Szolgáltató, úgy a Felhasználó az elállási jogát a Szolgáltató felé címzetten, amennyiben pedig a Termékek forgalmazó a Szerződött Partner, úgy a Szerződött Partner felé címzetten gyakorolhatja.

7.4. Amennyiben a Felhasználó a jogszabályban biztosított elállási vagy felmondási jogával élni kíván, úgy azt a jelen ÁVF mellékletét képező elállási nyilatkozat kitöltésével vagy az elállási szándékát jelző egyéb nyilatkozat megtételével és Szolgáltató részére történő megküldésével tudja gyakorolni. Amennyiben a Felhasználó az elállást nem a nyilatkozatminta útján közli, úgy a nyilatkozatnak tartalmaznia kell a megvásárolt Termékek megnevezését, a vásárlás, illetve átvétel időpontját, a Felhasználó nevét és címét és azt a számlaszámot, amelyre a Termékek vételárnak visszafizetését igényli.

7.5. A Felhasználó a Szolgáltatónak, mint forgalmazónak címzett elállási nyilatkozatát postán, vagy e-mail útján az alábbi címre tudja megküldeni:

Postacím: 1112 Budapest Cseresznye utca 37.
E-mail: ugyfelszolgalat@gruppi.hu

7.6. A Felhasználó a Szerződött Partnernek címzett elállási nyilatkozatát a Szolgáltató által a Weboldalon keresztül a Felhasználó rendelkezésére bocsátott elérhetőségeire küldheti meg. Amennyiben a Felhasználó a Szerződött Partnernek címzett elállási nyilatkozatát ennek ellenére a Szolgáltató részére küldi meg, úgy a Szolgáltató a Felhasználó nyilatkozatát a Szerződött Partner részére továbbítja és erről a tényről, valamint a Szerződött Partner elérhetőségeiről a Felhasználót értesíti. A Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy ilyen esetben amennyiben 14 napon belül nem érkezik meg a lemondó nyilatkozat a Szerződött Partner részére, abban az esetben a Szerződött Partner nem köteles a Felhasználó elállási nyilatkozatát figyelembe venni, tekintettel arra, hogy az részére 14 napon belül nem került megküldésre. Ilyen esetekben a Felhasználó semmilyen kártérítési igénnyel nem léphet fel a Szolgáltatóval, illetve a Szerződött Partnerrel szemben.

7.7. Amennyiben a Felhasználó a megrendeléstől eláll, úgy a Szolgáltató vagy a Szerződött Partner az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül visszatéríti a Felhasználó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, beleértve a teljesítéssel kapcsolatosan felmerült szállítási és egyéb költséget. Amennyiben azonban a Felhasználó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot (pl. expressz szállítás) választ, a Szolgáltató vagy a Szerződött Partner nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. A Felhasználó a Termékeket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül köteles visszaküldeni, az összes tartozékkal együtt, kifogástalan állapotban (leszámítva azt az esetet, amikor az elállásra a Termék hibája miatt kerül sor). A Szolgáltató, illetve a Szerződött Partner kizárólag abban az esetben jogosultak a visszatérítés visszatartására, amennyiben a Termékek nem kerültek hiánytalanul visszaküldésre vagy azokon a rendeltetésszerű használatból eredő kopástól és elhasználódástól eltérő sérülést vagy hibát észlel.

7.8. A visszatérítés során a Szolgáltató vagy a Szerződött Partner az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, azzal, hogy utánvét esetén, amennyiben a Felhasználó készpénzben rendezte fizetési kötelezettségét, úgy a Felhasználó részére a visszatérítés banki átutalással történik, így a Felhasználónak az elállási nyilatkozatban a bankszámlaszámát is közölnie kell a Szolgáltatóval vagy a Szerződött Partnerrel. A visszatérítés jelen pontban szabályozott módjához a jelen ÁVF rendelkezéseinek elfogadásával a Felhasználó kifejezetten hozzájárul. Bankkártyás fizetés esetén a Felhasználó által használt bankkártyára vagy banki átutalással történik visszatérítés. A visszatérítés módjától függetlenül a Felhasználót többletköltség nem terheli.

7.9. A Termékek visszaküldésével kapcsolatos költségek a Felhasználót terhelik.

7.10. A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy amennyiben a megrendelt Termékeket – anélkül, hogy jogszabály alapján fennálló elállási szándékát a fentiek szerint közölné – nem veszi át, úgy azzal szerződésszegést követ el. A Felhasználó ezen magatartása nem minősül elállásnak.

7.11. A Felhasználó jelen ÁVF rendelkezéseinek elfogadásával tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató vagy a Szerződött Partner jogosult vele szemben érvényesíteni a Felhasználó szerződésszegése következtében felmerült költségeket (pl. szállítási vagy tárolási költség).

8. SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS

8.1. A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy a jogszabályok alapján fennálló kellékszavatossági, termékszavatossági igényét, illetve jótállásból eredő jogait az alább részletezettek szerint a Termékek gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. Ennek megfelelően a Felhasználó a szavatossági és jótállásból eredő jogait abban az esetben gyakorolhatja a Szolgáltatóval szemben, amennyiben az adott Termékek forgalmazója a Szolgáltató, ellenkező esetben ezeket a jogokat a Felhasználó a Szerződött Partnerrel vagy a Termékek gyártójával szemben jogosult és köteles gyakorolni.

8.2. Kellékszavatosság

8.2.1. Milyen esetben élhet a Felhasználó a kellékszavatossági jogával?

A Szolgáltató vagy a Szerződött Partner hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval vagy a Szerződött Partnerrel szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) szabályai (6:159-6:167. §) szerint.

8.2.2. Milyen esetben hibás a teljesítés?

A teljesítés hibás, ha a Termékek a teljesítés időpontjában nem felelnek meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a Szolgáltató, illetve a Szerződött Partner, ha a Felhasználó a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

Fogyasztó és vállalkozás, azaz a Felhasználó és a Szolgáltató vagy a Szerződött Partner közötti szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

8.2.3. Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján?

A Felhasználó – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató, illetve a Szerződött Partner számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy a Felhasználó igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a szerződéstől is elállhat. A Felhasználó saját maga, illetve a Szolgáltatón vagy Szerződött Partneren kívüli egyéb személlyel nem jogosult a hibát kijavítani, illetve kijavíttatni. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A Felhasználó választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató vagy a Szerződött Partner adott okot.

8.2.4. Milyen határidőben érvényesítheti a Felhasználó kellékszavatossági igényét?

A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a Felhasználó figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

8.2.5. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Attól függően, hogy ki minősül a Termékek forgalmazójának, a Felhasználó a Szolgáltatóval vagy a Szerződött Partnerrel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

8.2.6. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Felhasználó igazolja, hogy a Termékeket a Szolgáltató vagy a Szerződött Partner nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

8.3. Termékszavatosság

8.3.1. Milyen esetben élhet a Felhasználó a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog – mint amilyenek a Termékek is – hibája esetén a Felhasználó – választása szerint – kellékszavatossági igényt vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

8.3.2. Milyen jogok illetik meg a Felhasználót termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként a Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

8.3.3. Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

8.3.4. Milyen határidőben érvényesítheti a Felhasználó termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét a Felhasználó a Termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

8.3.5. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti a Felhasználó termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét a Felhasználó kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A Termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Felhasználónak kell bizonyítania.

8.3.6. A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

• a Terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
• a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
• a Termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

A Felhasználó ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Azokban az esetekben, amikor azt külön jogszabály nem szabályozza a meghibásodás miatt kicserélt Termékekre a cserével a szavatossági idő nem kezdődik újra, illetve a cserélt alkatrész beszámítási értékét a Szolgáltató az éppen aktuális áron számolja.

8.4. Jótállás

8.4.1. Milyen esetben élhet a Felhasználó a jótállási jogával?

Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján – attól függően melyikük minősül forgalmazónak – a Szolgáltató vagy a Szerződött Partner jótállásra köteles.

A fenti jogszabály írja elő a jótállás biztosítását egyes rendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkek és azok alkatrészei esetében, mint amilyenek a Termékek is lehetnek.

A jogszabály értelmében a jótállási idő:
a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év;
b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év;
c) 250 000 forint eladási ár felett három év.

8.4.2. Milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg a Felhasználót a jótállás alapján?

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet határozza meg a kötelező jótállás eseteit. Az ezen esetkörbe nem tartozó Termékek esetén a Szolgáltató, illetve a Szerződött Partner jótállást nem vállal. A jótállási igény a fenti 8.4.1. pontban megjelölt jótállási határidőben érvényesíthető. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására - megfelelő határidőben – nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

Az általános kellékszavatossági jogokra vonatkozó szabályokat jótállás esetén az alábbi eltérésekkel, illetve kiegészítésekkel kell alkalmazni.

Ha a 8.4.1. pontban meghatározott jótállási időtartam alatt a termék első alkalommal történő javítása során a Szolgáltató vagy a Szerződött Partner részéről megállapítást nyer, hogy a Termék nem javítható, a Felhasználó eltérő rendelkezése hiányában a Szolgáltató vagy a Szerződött Partner köteles a Terméket nyolc (8) napon belül kicserélni. Ha a Termék cseréjére nincs lehetőség, a Szolgáltató vagy a Szerződött Partner köteles a Felhasználó által bemutatott, a Termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton (számlán vagy nyugtán) feltüntetett vételárat nyolc (8) napon belül a Felhasználó részére visszatéríteni.

Ha a 8.4.1. pontban meghatározott jótállási időtartam alatt a Termék három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik – a Felhasználó eltérő rendelkezése hiányában –, valamint ha a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a Felhasználó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a Felhasználó nem kívánja a Terméket a Szolgáltató vagy a Szerződött Partner költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, a Szolgáltató vagy a Szerződött Partner köteles a Terméket nyolc (8) napon belül kicserélni. Ha a Termék kicserélésére nincs lehetőség, a Szolgáltató vagy a Szerződött Partner köteles a Felhasználó által bemutatott, a Termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton (számlán vagy nyugtán) feltüntetett vételárat nyolc (8) napon belül a Felhasználó részére visszatéríteni.

Ha a Termék kijavításra a kijavítási igénynek a Szolgáltatóval vagy a Szerződött Partnerrel való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, – a Felhasználó eltérő rendelkezése hiányában – a Szolgáltató vagy a Szerződött Partner köteles a Termélet a harminc (30) napos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc (8) napon belül kicserélni. Ha a Termék cseréjére nincs lehetőség, a Szolgáltató vagy a Szerződött Partner köteles a Felhasználó által bemutatott, a Termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton (számlán vagy nyugtán) feltüntetett vételárat a harminc (30) napos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc (8) napon belül a Felhasználó részére visszatéríteni.

8.4.3. Mi a viszonya a jótállásnak más szavatossági jogokkal?

A jótállás a szavatossági jogok (termék és kellékszavatosság) mellett érvényesül, alapvető különbség az általános szavatossági jogok és a jótállás között, hogy a jótállás esetén a fogyasztónak, azaz a Felhasználónak kedvezőbb a bizonyítási teher.

A 151/2003 Korm. Rendelet szerinti kötelező jótállás alá eső rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket - a járművek kivételével - az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a vállalkozás, vagy - a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén - a javítószolgálat gondoskodik.

A jótállásra kötelezett vállalása a kötelező jótállás időtartama alatt nem tartalmazhat a fogyasztóra nézve olyan feltételeket, amelyek hátrányosabbak azoknál a jogoknál, amelyeket a kötelező jótállás szabályai biztosítanak. Ezt követően azonban az önkéntes jótállás feltételei szabadon állapíthatóak meg, azonban a jótállás ebben az esetben sem érintheti a Felhasználó jogszabályból eredő - így köztük a kellékszavatosságon alapuló jogainak fennállását.

8.4.4. Három munkanapon belüli csereigény

Három munkanapon belüli cserteigényt a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alá tartozó tartós fogyasztási cikkek esetében lehet érvényesíteni, amely szerint, ha a Felhasználó 3 munkanapon belül érvényesíti a csereigényét, akkor a Szolgáltatónak vagy a Szerződött Partnernek ezt úgy kell értelmeznie, hogy a Termék az eladáskor már hibás volt és minden további nélkül a Terméket ki kell cserélnie, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

8.4.5. Mikor mentesülhet a kötelezett a jótállási kötelezettsége alól?

A Szolgáltató vagy a Szerződött Partner a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A Felhasználó ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a jótállásból fakadó jogok a Felhasználót a szavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik.

A Felhasználó jótállási, szavatossági igényét a Szolgáltató, illetve a Szerződött Partner vagy a Termék gyártója által kibocsátott jótállási jeggyel érvényesítheti, vagy a vásárlást bizonyító számla, nyugta felmutatásával.

A Termékeken található garanciacímke, illetve gyári azonosítók eltávolítása, olvashatatlansága, megsértése vagy annak kísérlete azonnal a jótállási, szavatossági kötelezettség megszűnését vonja maga után. A nem rendeltetésszerű használatból eredő meghibásodások (így különösen égés, törés, repedés, vonali vagy hálózati túlfeszültség, elemi kár, villámcsapás, szándékos rongálás, elégtelen hűtés, helytelen vagy szakszerűtlen tárolás vagy szállítás, illetve nem felhatalmazott szervíz által végzett javítások, megbontások, átépítések stb. esetén a Szolgáltató, illetve a Szerződött Partner jótállási, illetve szavatossági kötelezettsége megszűnik.

Alkatrészek vásárlása esetén az azok közötti, illetve a már meglévő alkatrészekkel fennálló inkompatibilitási problémákra a Szolgáltató, illetve a Szerződött Partner jótállást, szavatosságot nem tud vállalni, különös tekintettel jogszabályi kötelezés hiányára.

Kérjük a Felhasználót, hogy a hibásnak vélt Termékkel együtt szolgáltassa vissza annak tartozékait is, mivel csere esetén a márkaszervíz kötelezheti a Szolgáltatót vagy a Szerződött Partnert a hiányzó alkatrészek árának megtérítésére, illetve bizonyos esetekben a cserét meg is tagadhatja.

9. FELELŐSSÉG ÉS ANNAK KORLÁTOZÁSA

9.1. A Szolgáltatás eléréséhez internet-hozzáférés szükséges. A Felhasználó a jelen ÁVF rendelkezéseinek elfogadásával tudomásul veszi, hogy az internetszolgáltató, a Szolgáltatás eléréséhez használt eszközön felhasznált internetkapcsolatért (például mobiladat-forgalomért) díjat számíthat fel, melynek megfizetése a Felhasználó kötelessége, ezért a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli.

9.2. A Szolgáltató nem felelős a Szolgáltatás elérhetetlenségéért amennyiben azt:
• szerverhiba;
• a Felhasználó hardware-einek meghibásodása;
• az internetkapcsolat meghibásodása / elérhetetlensége
• bármely más a Szolgáltatónak nem felróható technikai hiba; vagy
• vis maior okozza

9.3. A Szolgáltató megfelelő és ésszerű technikai és biztonsági intézkedéseket alkalmaz a Szolgáltatás biztonságának megőrzése érdekében, hogy az vírusoktól, trójai programoktól vagy hasonló veszélyek ellen védett legyen és hibamentesen működjön. Bármennyire fejlett technológiát alkalmaz azonban, egyetlen biztonsági rendszer sem áthatolhatatlan. A Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy rendszerét a legújabb technikai eszközökkel (mind fizikai, mind szoftveres eszközökkel) védje, azonban műszaki szempontból nem garantálhatja, hogy rosszindulatú harmadik fél nem fürkészi ki a Felhasználó által a Szolgáltatásban megadott információkat, miközben azt továbbítja a Szolgáltató részére.

9.4. A Szolgáltatás működése korlátozásoknak és más problémáknak lehet kitéve az internet, a Felhasználó belső hálózata vagy más belső hálózatok és elektronikus kommunikációs megoldások használatának következményeként, ideértve a Felhasználó által használt hibás, nem csatlakoztatott vagy hatótávolságon kívüli, kikapcsolt vagy nem működő eszközöket. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az ilyen problémákból eredő késedelemért, hibákért, károkért vagy (adat)veszteségekért.

9.5. A Szolgáltató a megfelelő gondossággal kezeli a Weboldalon található információkat, azok jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért, az adatbázisban szereplő esetleges hibákért, elírásokért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

9.6. A Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli az olyan okból eredő késedelemért, hibákért, károkért vagy (adat)veszteségekért, amely a Felhasználó által pontatlanul és/vagy hibásan megadott adatok miatt következett be.

9.7. A Weboldal, illetve a Szolgáltatás tartalmazhat olyan linkeket, amelyek más szolgáltatók oldalaira mutatnak, azonban a Szolgáltató nem vállal felelősséget ezen szolgáltatók tevékenységéért, illetve adatvédelmi megfelelőségéért, azok tartalmát nem ellenőrzi. A Felhasználó elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vonható felelősségre sem közvetlenül, sem közvetve olyan károkért és veszteségekért, amelyek ilyen weboldalak vagy szolgáltatások tartalmának, vagy szolgáltatásainak használatából erednek.

9.8. A Szolgáltató a jogszabályokban meghatározott kivételekkel nem vállal felelősséget a Weboldalon, illetve a Szolgáltatásban harmadik fél által elhelyezett hirdetések, promóciós anyagok, illetve egyéb tájékoztatások jogszabályoknak való megfelelőségéért, tartalmáért. Ezen tartalmakért azt terheli felelősség, akinek érdekében a hirdetés megjelenésre került.

9.9. A Szolgáltató, illetve a Szerződött Partner azon túlmenően, hogy az adott Termék a megjelölt tulajdonságokkal, funkciókkal rendelkezik, nem tudja garantálni, hogy a Termékek a Felhasználó igényeinek megfelelnek, illetve azt, hogy azok mindig, kellő darabszámban, méretben, színben elérhetőek. A Szolgáltató, illetve a Szerződött Partner mindent megtesz azért, hogy a Termékek valamennyi változatban és darabszámban rendelkezésre álljanak, azonban az függ a kereslet intenzitásától, illetve attól, hogy a Szolgáltató, illetve a Szerződött Partner az adott Terméket milyen darabszámban tudja beszerezni a Termék gyártójától, illetve beszállító partnerétől.

9.10. Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Szolgáltatás jelen dokumentumban kifejezetten nem engedélyezett módon történő felhasználását vagy a Szolgáltatás üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését. Az ilyen magatartásokért a Felhasználó felelősséggel tartozik.

9.11. Tilos olyan szoftver használata, mely „adatbányászatot” tesz lehetővé, vagy bármely más módon Alkalmazásban elérhetővé tett tartalmakat vagy információkat gyűjt. Az ilyen magatartásokért a Felhasználó felelősséggel tartozik.

9.12. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a megrendelés sikertelenségéért, illetve semmilyen egyéb következményért, amely abból adódik, hogy a Felhasználó bankszámláján, bankkártyáján a fizetés kezdeményezésekor nincs elegendő fedezet, a bankkártya lejárt vagy a fizetési szolgáltató a Felhasználó bankkártyáját elutasítja vagy átutalás esetén a Felhasználó vagy a Szolgáltató bankja az átutalást visszautasítja vagy bármely hasonló, a Felhasználó oldalán felmerült okból a fizetés nem teljesül. Ebben az esetben a Szolgáltató jogosult arra, hogy a megrendelést visszautasítsa.

9.13. A Szolgáltatót nem terheli semmilyen felelősség, amennyiben a Termék a megrendelési folyamat során vagy azt követően elérhetetlenné válik, a készlet elfogy stb. vagy a Szerződött Partner bármely okból a megrendelést nem tudja teljesíteni. Ilyen esetben azonban természetesen a Szolgáltató valamennyi a Felhasználó által megfizetett összeget visszatérít a Felhasználó részére.

9.14. A Felhasználó felelős minden olyan következményért, amely a Termékek nem rendeltetésszerű, így különösen a használati utasításban szereplő javaslatok, figyelmeztetések figyelmen kívül hagyásából erednek. A Felhasználó felelőssége, hogy a Termékek használati utasítását a használat megkezdése előtt tanulmányozza.

9.15. A jelen ÁSZF értelmében vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, mindkét fél ellenőrzési körén kívül álló, a jelen Szerződés szerinti jogviszony létrejötte után bekövetkező, annak teljesítését lehetetlenné tevő, vagy késleltető esemény, amelyet a felek a Szerződés kötésekor, vagy azt megelőzően nem láthattak előre, és nem háríthattak el, és amely nem vezethető vissza a felek magatartására vagy mulasztására. Vis maiornak minősülnek különösen, de nem kizárólagosan az alábbi esetek:
• természeti katasztrófák (pl. árvíz, földrengés, vihar);
• tűzvész, robbanás, tömeges megbetegedés (járvány);
• kormányzati intézkedés;
• háború, háborús cselekmények (függetlenül attól, hogy fennáll-e hadiállapot vagy sem);
• forradalom, felkelés, zavargások, polgárháború, vagy terrorcselekmények;
• általános országos sztrájk;
• járványügyi intézkedések, így különösen járványügyi intézkedésként elrendelt kijárási korlátozás, tilalom, valamint az ezzel összefüggésben bármely fél által elrendelt otthoni munkavégzés, illetve bármely olyan a Felek által hozott intézkedés, amely összefüggésben áll a járványügyi szakemberek által a személyes kapcsolatok csökkentésére irányuló javaslataival (személyes jelenlétet igénylő feladatteljesítés felfüggesztése).

Nem jelent szerződésszegést, amennyiben a kötelezettségek szerződésszerű teljesítését vis maior esemény akadályozza vagy korlátozza.

Amennyiben vis maior esete következik be, akkor az erről tudomást szerző félnek haladéktalanul írásban kell értesítenie a másik felet.

Vis maior esetén a Szerződésben meghatározott teljesítési határidők meghosszabbodnak azzal az időtartammal, amíg a felek a vis maiornak minősülő esemény miatt nem tudnak teljesíteni.

Vis maior esemény befejeződését követően a késedelembe esett fél a további késedelem megelőzése érdekében köteles a lehető leghamarabb teljesíteni az elmaradt kötelezettségét.

10. SZERZŐI JOGI, SZELLEMI TULAJDONRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

10.1. A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy a Szolgáltatáson keresztül megrendelhető Termékek azok gyártói, mint jogosultak védjegyeivel (a továbbiakban együttesen: „Védjegyek”) lehetnek ellátva. A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót és a Felhasználó jelen ÁVF rendelkezéseinek elfogadásával tudomásul veszi, hogy a Termékekkel kapcsolatos Védjegyek az Európai Unió területén az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/1001 számú, az európai uniós védjegyről szóló rendelete (a továbbiakban: „EUTMR”) illetve nemzetközi szinten a védjegyek nemzetközi lajstromozására 1891. április 14-én kötött, Stockholmban 1967. július 14-én felülvizsgált, Genfben 1979. szeptember 28-án módosított Madridi Megállapodás és a védjegyek nemzetközi lajstromozására vonatkozó Madridi Megállapodáshoz kapcsolódó Jegyzőkönyv (a továbbiakban együttesen: „Madridi Egyezmények”) alapján kerültek lajstromozásra és ennek megfelelően a Védjegyek az EUTMR illetve a Madridi Egyezmények által biztosított védelmet élvezik. A Felhasználó köteles tartózkodni minden olyan magatartástól, amely a jogosultaknak a Védjegyekből eredő jogait megsértheti.

10.2. A Szolgáltató tájékoztatja továbbá a Felhasználót, hogy a Szolgáltatáson keresztül megrendelhető egyes Termékekkel kapcsolatosan azok gyártóinak formatervezési mintaoltalma (a továbbiakban: „Mintaoltalmak”) állhat fenn. A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót és a Felhasználó jelen ÁVF rendelkezéseinek elfogadásával tudomásul veszi, hogy a Termékekkel kapcsolatos Mintaoltalmak az Európai Unió területén a Tanács 6/2002/EK számú, a közösségi formatervezési mintáról szóló rendelete (a továbbiakban: „CDR”) illetve nemzetközi szinten a 2004. évi XC. törvénnyel kihirdetett, az ipari minták nemzetközi letétbe helyezéséről szóló 1925. évi Hágai és 1999. július 2-án, Genfben felülvizsgált Megállapodás (a továbbiakban: „Hágai Megállapodás”) alapján kerültek lajstromozásra és ennek megfelelően a Mintaoltalmak a CDR és a Hágai Megállapodás által biztosított védelmet élvezik. A Felhasználó köteles tartózkodni minden olyan magatartástól, amely a jogosultaknak a Mintaoltalmakból eredő jogait megsértheti.

10.3. A Felhasználó jelen ÁVF rendelkezéseinek elfogadásával kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy a Termékek gyártói, mint a Védjegyek, illetve Mintaoltalmak jogosultjai az EUTMR és a Madridi Egyezmények, valamint a CDR és a Hágai Megállapodás alapján felléphetnek a Védjegyeket, illetve a Mintaoltalmakat megsértő harmadik személyekkel szemben. Ez előbbiekre tekintettel a Szolgáltató kijelenti, hogy a Weboldalon közzétett ajánlatokban szereplő Termékek eredetiek, azokon – amennyiben ilyen létezik – a Termékek gyártójának eredeti Védjegyei kerültek feltűntetésre, illetve a gyártó esetlegesen fennálló Mintaoltalma alapján készültek

10.4. A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. Minden grafika, elrendezés vagy szöveges, illetve adat tartalom joga a Szolgáltató és/vagy a Szerződött Partner tulajdona. A Weboldal tartalmának bárminemű felhasználása, duplikálása, beágyazása csak a Szolgáltató előzetes, írásbeli hozzájárulása után lehetséges.

10.5. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a https://gruppi.hu/; https://www.gruppiextra.hu/ és https://www.gruppiac.hu/ domain nevekre, az ezekhez tartozó aldomainekre, aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire.

10.6. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul. Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

11. ADATKEZELÉS, ADATVÉDELEM

11.1. A jelen ÁVF-hez kapcsolódó személyes adatok kezelésének jogalapja, a jelen ÁVF megkötése és annak teljesítése, illetve a felek jogos érdeke a kapcsolattartás az együttműködés megvalósítása érdekében, valamint – például számlázás esetén – jogszabályi kötelezettség teljesítése. A felek a magukkal kapcsolatosan a másik félhez meghatározott (így különösen jelen ÁVF teljesítése és kapcsolattartás) célból továbbított személyes adatok tekintetében egymás vonatkozásában adatfeldolgozónak minősülnek. A felek kötelesek, a másik féllel kapcsolatosan tudomásukra jutott személyes és egyéb adatokat a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, General Data Protection Regulation) szóló, Európai Parlament és Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 Rendelet (továbbiakban: „GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény („Infotv.”), valamint egyéb adat - és titokvédelmi szabályok előírásainak megfelelően feldolgozni, és sem a jelen ÁVF időbeli hatálya, érvényessége alatt, sem annak megszűnését követően a jelen ÁVF-ben foglalt jogviszonytól eltérően, a másik fél írásbeli engedélye nélkül, saját, valamint harmadik személyek céljaira nem használhatják fel, harmadik személyek számára nem tehetik hozzáférhetővé, azzal egyéb módon sem élhetnek vissza.

11.2. A Szolgáltató adatkezelésével kapcsolatos további információk a Szolgáltató vonatkozó Adatvédelmi Szabályzatában találhatóak, amely a következő címen érhető el: https://gruppi.hu/oldal/adatvedelem

11.3. Felek tevékenységi körükben kötelesek gondoskodni az adatok biztonságáról, kötelesek továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR és az Infotv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. A felek kötelesek a másik fél által átadott személyes adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

11.4. A jelen ÁVF, illetve az annak alapján létrejött jogviszony bármely okból történő megszűnése, illetve a Szolgáltatás Felhasználó részére történő nyújtásának megszűnése, megszüntetése esetén a Szolgáltatás használatával összefüggésben a Felhasználó által a Szolgáltató, mint adatkezelő, illetve az adatvédelmi tájékoztatóban meghatározott esetekben, mint adatfeldolgozó tudomására hozott vagy számára hozzáférhetővé tett személyes adatokkal kapcsolatban a Szolgáltató a következőek szerint jár el. Az ÁVF, illetve az az alapján létrejött jogviszony bármely okból történő megszűnésének napját követő 5 napon belül a Szolgáltató a részére továbbított adatokat véglegesen és visszavonhatatlanul törli, kivéve azon adatokat, melyek felhasználására statisztikai célból továbbra is szükség van, ebben az esetben azonban a Szolgáltató az adatokat anonimizálja, illetve oly módon felismerhetetlenné teszi, hogy abból sem a Felhasználóra, sem egyéb harmadik személyre ne lehessen következtetni.

12. AZ ÁVF MÓDOSÍTÁSA

12.1. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatás fejlesztése, javítása vagy a vonatkozó jogszabályokhoz történő alkalmazkodás, illetve más célból a jelen ÁVF-et kiegészítse vagy módosítsa. Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatást az ÁVF módosítását követően is használja, illetve igénybe veszi, úgy a Szolgáltató azt a módosítás, illetve kiegészítés elfogadásaként értelmezi. A módosítások soha nem visszamenőleges hatályúak, azok – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – a folyamatban lévő megrendeléseket nem érintik.

13. KAPCSOLATTARTÁS, ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

13.1. Amennyiben jelen ÁVF kifejezetten másként nem rendelkezik a felek közötti hivatalos és elsődleges írásbeli kapcsolattartás az e-mail kommunikáció. Jelen ÁVF tekintetében a faxon történő esetleges kommunikáció nem tekintendő írásbeli kommunikációnak.

13.2. A Szolgáltató általános kapcsolattartásra az info@xentury.hu e-mail címet jelöli meg. A Szolgáltató a Felhasználóval – amennyiben bármilyen kommunikáció szükségessé válik – elsődlegesen a vásárlás vagy – amennyiben a Felhasználó regisztrált úgy – a regisztráció során megadott e-mail címen veszi fel a kapcsolatot. Amennyiben a Felhasználó az előbbitől eltérő e-mail címről veszi fel a kapcsolatot a Szolgáltatóval, úgy a Szolgáltató ezen az e-mail címen kommunikál a Felhasználóval, azonban a Felhasználó jelen ÁVF rendelkezéseinek elfogadásával tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató – amennyiben az üzenet küldőjének személyazonosságával vagy egy adott felhasználói fiókhoz kapcsolódó jogosultság létezésével kapcsolatosan kétsége merül fel – a válaszadást jogosult megtagadni.

13.3. A felek kötelesek egymást haladéktalanul írásban értesíteni a kapcsolattartási adataikban bekövetkező változásokról. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a mulasztó fél felelősséggel tartozik.

13.4. A fentieken túl a Szolgáltató a Szolgáltatás működésével kapcsolatos felhasználói kérdések, problémák kezelésére ügyfélszolgálatot tart fenn.

13.5. A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy az ügyfélszolgálat – amennyiben a Termékek forgalmazójának a Szerződött Partner minősül – csak a Szolgáltatás működésével kapcsolatos technikai kérdésekben tud a Felhasználó részére segítséget nyújtani, illetve a Szerződött Partner, illetve ügyfélszolgálatának elérhetőségeit tudja a Felhasználó rendelkezésére bocsátani. Amennyiben a Felhasználónak az általa megrendelt, azonban a Szerződött Partner által forgalmazott Termékekkel, illetve azok szállításával, szavatossági igény érvényesítésével kapcsolatosan merül fel kérdése, úgy ezeket a Szerződött Partner irányába jelezheti. A Szolgáltató a Weboldalon közzéteszi a Szerződött Partnerek, illetve ügyfélszolgálatuk elérhetőségét, azonban a Felhasználó kérése esetén arról a Szolgáltató ügyfélszolgálata is külön tájékoztatást nyújt.

13.6. Az ügyfélszolgálat az alábbi elérhetőségeken, illetve időszakokban érhető el:

13.6.1. Ügyfélszolgálatunk elérhetőségi ideje: hétfő - péntek 9-17 óra között (Közép-európai idő szerint)

13.6.2. Tájékoztatjuk a Felhasználókat, hogy munkaszüneti napokon és magyar nemzeti ünnepnapokon (január 1., március 15., nagypéntek, húsvét hétfő, május 1., pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23., november 1. és december 25.-26.) az ügyfélszolgálat nem elérhető. Az előbbiek alól a Szolgáltató saját belátása szerint, kapacitásának függvényében, amennyiben azt különösen fontos ok indokolja kivételt tehet.

13.6.3. Ügyfélszolgálati e-mail cím: ugyfelszolgalat@gruppi.hu

13.6.4. Ügyfélszolgálati levelezési cím: 1112 Budapest Cseresznye utca 37.

13.7. Amennyiben a Felhasználó a fenti 13.6.1. pontban írt elérhetőségi időn kívül vagy a 13.6.2. pont szerinti napokon keresi meg az ügyfélszolgálatot, úgy a kérés a következő ügyfélszolgálati elérhetőségi napon beérkezett kérelemnek minősül.

13.8. A Felhasználó a bejelentésében köteles a probléma azonosításához szükséges valamennyi lényeges információt a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani.

13.9. A Szolgáltató az ügyfélszolgálati megkeresésekkel kapcsolatosan arra vállal kötelezettséget, hogy a bejelentésre legfeljebb annak beérkezését követő 48 órán belül válaszol. Ez utóbbi azonban – mivel a Felhasználó által bejelentett kérdés megválaszolása vagy probléma megoldása adott esetben ennél több időt vehet igénybe - nem jelenti azt, hogy a Felhasználó által feltett kérdés vagy az általa megjelölt probléma ezen időtartamon belül megválaszolásra, illevte megoldásra kerül. A válaszadási határidő azon a napon kezdődik, amikor valamennyi a válaszadáshoz szükséges információ rendelkezésre áll.

13.10. A Szolgáltató egyebekben mindent megtesz annak érdekében, hogy a Felhasználónak a lehető leghamarabb segítséget. támogatást nyújtson.

14. PANASZÜGYINTÉZÉS, (JOG)VITÁK RENDEZÉSE

14.1. Amennyiben a Felhasználónak a Szolgáltatóval vagy a Szolgáltatással, illetve amennyiben a Szolgáltató minősül forgalmazónak, úgy a megvásárolt Termékkel kapcsolatosan bármilyen problémája merül fel, úgy azt elsődlegesen a Szolgáltató ügyfélszolgálatának köteles jelezni, a fenti 13. fejezetben rögzített módon.

14.2. Amennyiben a megrendelt Termékek forgalmazója a Szerződött Partner, úgy a Felhasználó a panaszát a Szerződött Partner felé jogosult és köteles jelezni. A Szolgáltató a fenti 13.5. pont szerint tájékoztatja a Felhasználót a Szerződött Partner elérhetőségeiről. Amennyiben a Felhasználó a panaszbejelentését ennek ellenére a Szolgáltató irányába teszi meg, úgy a Szolgáltató a Felhasználó panaszát a Szerződött Partner részére továbbítja és erről a tényről, valamint a Szerződött Partner ügyfélszolgálatának elérhetőségeiről a Felhasználót értesíti.

14.3. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény („Fgy. tv.”) 17/A. § (1) bekezdésével összhangban az alábbi tájékoztatást nyújtja a Felhasználó részére:

14.3.1. A Szolgáltató székhelye: 1112 Budapest Cseresznye utca 37.

14.3.2. A panaszügyintézés helye megegyezik a Szolgáltató székhelyével.

14.3.3. A Szolgáltató ügyfélszolgálatának levelezési címe, elektronikus levelezési címe és telefonszáma jelen ÁVF 13.6.3.-13.6.5. pontjában található.

14.4. A Felhasználó a panaszát szóban vagy írásban teheti meg.

14.5. A szóbeli panaszt a Szolgáltató azonnal megvizsgálja és szükség szerint orvosolja. Ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet vesz fel és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben átadja, telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb a bejelentést követő 30 (harminc) napon belül, a Szolgáltatónak a panaszra adott érdemi válaszával egyidejűleg küldi meg. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítószámmal látja el.

14.6. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató a beérkezését követő 30 (harminc) napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Amennyiben a Szolgáltató a panaszt elutasítja, úgy azt indokolással látja el.

14.7. A Szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 3 (három) évig őrzi meg.

14.8. Amennyiben a Felhasználó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz (illetékes járási hivatal). A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A járási hivatalok elérhetőségei megtalálhatók a https://jarasinfo.gov.hu weboldalon.

14.9. Amennyiben a Szolgáltató és Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik vagy amennyiben a Felhasználó panasza elutasításra kerül, úgy a fogyasztónak minősülő Felhasználó, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a testület eljárását, illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testülethez is.

14.10. A Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak azok a természetes személyek minősülnek, akik önálló foglalkozásuk vagy üzleti, gazdasági tevékenységi körükön kívül eső célból járnak el. A békéltető testületi eljárás szempontjából azonban fogyasztónak minősül az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, továbbá a békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki, illetve amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. A fogyasztóvédelmi szabályok értelmében árunak minősül az ingatlan és a vagyoni értékű jog, valamint a szolgáltatás.

14.11. A Szolgáltatót együttműködési kötelezettség terheli a Békéltető Testület előtti eljárásban. Ez egyrészt a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettség, másrészt a békéltető testületi meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása. Amennyiben a Szolgáltató székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyében van bejegyezve, a Szolgáltató együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

14.12. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes testület a Budapesti Békéltető Testület (székhely: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111., levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.:10.,, telefonszám: +36 1 488 2131 [hétfőtől-csütörtökig: 08:00- 15:30-ig, péntek: 08:00-13:00-ig], e-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu, online kapcsolatfelvétel: https://bekeltet.bkik.hu/urlap/kerelem-online-benyujtasa, online ügyindítás: https://uj.bekeltetes.hu/publikus/online-ugy-inditas, internetes elérhetőség: https://bekeltet.bkik.hu/).

14.13. Amennyiben a Szerződött Partner külföldi székhelyű vállalkozás, úgy a Felhasználó fogyasztói panaszával az Európai Fogyasztói Központhoz fordulat. Az Európai Fogyasztói Központhoz z alábbi elérhetőségeken lehet fordulni:

14.13.1. Címzett: Igazságügyi Minisztérium – Európai Fogyasztói Központ

14.13.2. Postacím: 1357 Budapest Pf.: 2.

14.13.3. Telefonszám: +36 1 896 7747

14.13.4. E-mail: info@magyarefk.hu

Az Európai Fogyasztói Központ fenti telefonszámon hétfőtől-csütörtökig 9-15 óra között, pénteken 9-13 óra között fogadja a hívásokat.

14.14. A Felhasználó a fentieken túlmenően, amennyiben úgy érzi, hogy fogyasztói jogai sérültek, úgy az Európai Unió Bizottsága által létrehozott online vitarendezési platformot is használhatják, ahol a fogyasztók regisztrálhatnak, és amelyen keresztül egy űrlap kitöltésével kezdeményezhetik az online vásárlásokkal kapcsolatos vitáik rendezését, elkerülve a peres eljárásokat. Az online vitarendezési platform elérhetősége: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU. A platform használata során szükséges a Szolgáltató e-mail címének megadása is, mellyel kapcsolatosa a Szolgáltató az info@xentury.hu e-mail címet jelöli meg.

14.15. Végezetül a Felhasználó jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári peres eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX törvény rendelkezései szerint.

15. ELEKTRONIKUS ÚTON, TÁVOLLÉVŐK KÖZÖTTI SZERZŐDÉSKÖTÉSRE, VALAMINT A FOGYASZTÓ ÉS VÁLLALKOZÁS KÖZÖTTI SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

15.1. A Szolgáltató a fenti 2. pontban rögzítettekkel összhangban ismételten rögzíti, hogy mivel főszabályként a Szolgáltató csak közvetítőként jár el, aki a Szerződött Partnerek ajánlatait a Weboldalon közzéteszi, a Termék megvásárlására irányuló szerződés nem a Szolgáltató és a Felhasználó, hanem a Felhasználó és a Szerződött Partner között jön létre.

15.2. Előfordulhat azonban, hogy egyes, a Weboldalon elérhető Termékek forgalmazója maga a Szolgáltató, így a Termék megvásárlására irányuló szerződés közte és a Felhasználó között jön létre.

15.3. A fenti 15.1. és 15.2. pontokban írtaktól függetlenül a Szolgáltató az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CXIII. törvény szerinti alábbi tájékoztatást nyújtja a Felhasználó részére.

15.4. A Felhasználó az adatbeviteli hibákat a Szolgáltatás igénybevétele során bármikor javítani tudja a vásárlási folyamat végéig. A Felhasználó az megrendelés elküldéséig a folyamatban történő visszalépés vagy ehhez hasonló gombra kattintással teheti meg.

15.5. A Szolgáltató egyértelműen és jól látható módon, közvetlenül a Felhasználó szerződési nyilatkozatának megtétele előtt (azaz mielőtt a Felhasználó a „Megveszem” gombra kattint) felhívja a Felhasználó figyelmét a Termékek lényeges tulajdonságaira a Termékért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegére, valamint valamennyi ezen felül felmerülő költségre (például szállítási díj vagy postaköltség). Amennyiben a költségeket nem lehet ésszerűen előre kiszámítani, a Szolgáltató ennek tényét tünteti fel, továbbá azt, hogy további költségek merülhetnek fel.

15.6. A Szolgáltató a megrendelés elküldését követően ésszerű időn belül, de legfeljebb a megrendelés elküldését követő 48 órán belül visszaigazolást küld a Felhasználó részére, a megrendelés során megadott e-mail címére. Amennyiben a visszaigazolás az előbbi határidőn belül nem érkezik a Felhasználóhoz a Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól, kivéve, ha a visszaigazolás kézbesítése azért nem érkezett meg a Felhasználóhoz, mivel e-mail címét tévesen adta meg vagy az e-mail postafiókja megtelt, így emiatt nem volt képes a visszaigazolás fogadására.

15.7. A Szolgáltatás igénybevételével, illetve a Termékek Weboldalon keresztül történő megvásárlásával kapcsolatosan megkötött szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek. A Szolgáltató azt nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető, nem megtekinthető. Jogi szempontból a megrendelés ráutaló magatartás formájában tett jognyilatkozatnak minősülnek.

15.8. Bárminemű tájékoztatás, ügyintézés és a szerződéskötés, valamint a szavatossági/jótállási eljárás nyelve a magyar.

15.9. A szerződésre Magyarország joga az irányadó.

15.10. A Szolgáltató nem vetette alá magát semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek.

15.11. A Szolgáltató a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Rendelet”) 11/A. § b) pontjával összhangban tájékoztatja a Felhasználót, hogy a Szolgáltató és a Szerződött Partnerek vállalkozásnak minősülnek.

15.12. A Szolgáltató a Rendelet 11/A. § d) pontjával összhangban tájékoztatja a Felhasználót, hogy – amennyiben a Szolgáltató nem minősül egyben a Termékek forgalmazójának is – a szerződéssel kapcsolatosan a Szolgáltató és Szerződött Partner között a szerződéssel kapcsolatos kötelezettségek az alábbiak szerint oszlanak meg:

15.12.1. A Szolgáltató kötelezettsége:
a) tájékoztatás nyújtása a Termékek lényeges tulajdonságairól;
b) tájékoztatás nyújtása a Termékek vételáráról, kapcsolódó díjakról;
c) tájékoztatás nyújtása a Termékek forgalmazójának (Szerződött Partner) személyéről, elérhetőségeiről, a forgalmazó ügyfélszolgálatának elérhetőségeiről;
d) a szerződéskötéshez, szállításhoz kapcsolódó adatok összegyűjtése;
e) a szerződéskötéshez, szállításhoz kapcsolódó adatok Szerződött Partner részére történő továbbítása;
f) utánvétes fizetést leszámítva a Termékek vételárának összegyűjtése (idegen pénzeszközkezelés);
g) a Termékek vételárának a Szerződött Partner részére történő továbbítása

15.12.2. A Szerződött Partner kötelezettsége:
a) a szerződés megkötése a Felhasználóval;
b) a Termékek leszállításának és Felhasználó részére történő átadásának megszervezése, illetve lebonyolítása;
c) a Termékekkel kapcsolatos számla kiállítása és a Felhasználó rendelkezésére bocsátása (elektronikus megküldés vagy csomag mellékleteként történő papíralapú megküldése)
d) panaszkezelés
e) szavatossági, jótállási igények kezelése

A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy a fentiek nem érinti a Szolgáltató vagy a Szerződött Partner szerződés szerinti kötelezettségeit.

15.13. A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy amennyiben a Termékek forgalmazójának a Szolgáltató minősül, úgy valamennyi a fenti 15.13. pontban említett kötelezettség kizárólag a Szolgáltatót terhelik.
16. VEGYES RENDELKEZÉSEK

16.1. Az a tény, ha jelen ÁVF bármely rendelkezése érvénytelennek minősül, vagy vélhetően érvénytelenné fog válni a jövőben, nem érinti azoknak, mint egésznek az érvényességét. Az érvényben maradó részeket a részleges érvénytelenségre való tekintet nélkül kell értelmezni és végrehajtani. Ilyen esetben a felek kötelesek jóhiszeműen tárgyalásba bocsátkozni annak érdekében, hogy mindkét fél gazdasági koncepciójához legközelebb álló megoldással helyettesítsék a rendelkezést. Ugyanezen módon kell eljárni abban az esetben is, ha a jelen ÁVF nem szabályoz valamely kérdést.

16.2. A jelen ÁVF és annak melléklete vagy mellékletei képezik a feleknek a szerződés tárgyára vonatkozó teljes megállapodását és egyetértését, és érvénytelenít minden korábbi, a felek közötti szerződést, megállapodást, egyeztetést a szerződés tárgyának vonatkozásában.

16.3. Jelen ÁVF szakaszokra való bontása és fejezetcímek alkalmazása a megfelelő utalások és az áttekinthetőség céljából szerepelnek, és nincs kihatásuk a Szerződés értelmezésére.

16.4. A Felhasználó a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül nem jogosult a jelen ÁVF szerinti jogait vagy kötelezettségeit másra engedményezni vagy bármely más módon átruházni.

16.5. Amennyiben a Szolgáltató a jelen ÁVF szerinti valamely jogát nem, vagy csak részben gyakorolja, nem jelenti azt, hogy a jogról lemondott.

16.6. A Szolgáltató a jelen ÁVF-ben nem alkalmaz olyan feltételt, amely lényegesen eltér a jogszabályoktól vagy a szokásos szerződési gyakorlattól, illetve olyan feltételt sem, amely eltér a Felhasználó és a Szolgáltató között esetlegesen korábban alkalmazott feltételtől. Az előzőekre tekintettel a Felhasználó külön tájékoztatására nem kerül sor.

16.7. Felek a jelen ÁVF-ből eredő vitáik esetén igyekeznek a felmerült problémákat elsődlegesen tárgyalásos úton megoldani. Amennyiben ésszerű időn belül a jelen Szerződésből eredő vita megoldására nem születik megállapodás, úgy a felek bármely vita eldöntésére, amely a jelen ÁVF-ből, vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik kikötik Magyarország bíróságainak joghatóságát és – pertárgy értékétől függően – a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulnak.

16.8. A jelen ÁVF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók. A Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy a vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadóak.

Bankkártyás fizetési tájékoztató

Webáruházunk a CIB Bank által biztosított biztonságos bankkártyás fizetési megoldást nyújtja vásárlóinak. A biztonságot az adatok szétválasztása alapozza meg. A Webáruház a megrendeléssel kapcsolatos információkat kapja meg a vásárlótól, a CIB Bank pedig kizárólag a fizetési tranzakcióhoz szükséges kártyaadatokat a 128 bites SSL titkosítással ellátott fizetőoldalon. A fizetőoldal adattartalmáról a Webáruház nem értesül, azokat csak a CIB Bank érheti el. A tranzakció eredményéről a fizetést követően a Webáruház oldala tájékoztatja. A kártyás fizetéshez az Ön internet böngésző programjának támogatnia kell az SSL titkosítást.

A vásárolt áru/szolgáltatás ellenértéke, a kifizetett összeg azonnal zárolásra kerül kártyaszámláján. Kérjük, olvassa el részletes tájékoztatónkat!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Üdvözöljük a Webáruházunkban, mely a CIB Bank biztonságos, internetes fizetési megoldásával működik!
Az alábbiakban röviden ismertetjük, hogy miképp intézheti biztonságos módon vásárlását.

Mire figyeljen a vásárláskor?

 • Olvassa el Webáruházunk ismertetőjét, a vásárlás kondícióit és a kiszállítás és a fizetés feltételeit!
 • Tanulmányozza át a Webáruház biztonsági feltételeit, hiszen ezzel garantálják az Ön adatainak biztonságát!
 • Tartsa nyilván a vásárlásával kapcsolatos adatait!
 • Tartsa nyilván a fizetéssel kapcsolatos tranzakciós adatait! (tranzakció azonosító, engedélyszám)
 • Biztosítsa, hogy titkos kártyaadataihoz illetéktelen személy soha ne férhessen hozzá.
 • Használjon olyan böngészőt, amely támogatja az SSL titkosításhoz szükséges opciót!

A biztonságról
Az SSL, a Secure Sockets Layer elfogadott titkosítási eljárás rövidítése. Bankunk rendelkezik egy 128 bites titkosító kulccsal, amely a kommunikációs csatornát védi. A VeriSign nevű cég teszi lehetővé a CIB Banknak a 128 bites kulcs használatát, amely segítségével biztosítjuk az SSL alapú titkosítást. Jelenleg a világ elektronikus kereskedelmének 90%-ában ezt a titkosítási módot alkalmazzák. A vásárló által használt böngésző program az SSL segítségével a kártyabirtokos adatait az elküldés előtt titkosítja, így azok kódolt formában jutnak el a CIB Bankhoz, ezáltal illetéktelen személyek számára nem értelmezhetőek.

Elfogadott kártyák
A CIB Bank internetes fizetési rendszere a Mastercard/Maestro, a VISA termékcsaládba tartozó VISA és VISA Electron (az Electronnál csak abban az esetben, ha azt a kibocsátó bank engedélyezi) bankkártyák használatát, valamint internetes használatra alkalmas webkártyával való fizetést teszi lehetővé.

Fizetés lépései

 1. Ön a Webáruház oldalán választja ki az árut/szolgáltatás melynek összegét bankkártyás fizetéssel kívánja teljesíteni.
 2. Ezt követően Ön átkerül a CIB Bank biztonságos fizetést garantáló oldalára, ahol a fizetés megkezdéséhez kártyaadatait szükséges kitöltenie.
 3. A kártyaadatok megadását követően a Fizetés gombra kattintva indíthatja el a tranzakciót
 4. A fizetést követően Ön visszatér a Webáruház oldalára, ahol a tranzakció eredményéről kap visszaigazolást.

A bankkártyával történő fizetés esetén a sikeres tranzakciót követően – ez a bankkártya érvényessége és a fedezet ellenőrzése utáni elfogadást jelenti –, a CIB Bank elindítja a Kártyabirtokos számlájának megterhelését az áru vagy szolgáltatás ellenértékével.

Amennyiben Ön nem kerül visszairányításra a fizetőoldalról a Webáruház oldalára, úgy a tranzakció sikertelennek minősül. Amennyiben a banki fizetőoldalon a böngésző „Vissza/Back” vagy a „Frissítés/Refresh” gombjára kattint, ill. bezárja a böngésző ablakot mielőtt visszairányításra kerülne az áruházba, a fizetés sikertelennek minősül.

Amennyiben a tranzakció eredményéről, annak sikertelensége esetén, okáról, részleteiről bővebben kíván tájékozódni, kérjük, vegye fel a kapcsolatot számlavezető bankjával.

Kérdések és válaszok internetes kártyás fizetésről

Milyen típusú kártyákkal lehet fizetni?
A VISA és az Mastercard dombornyomott kártyáival, ill. egyes VISA Electron kártyákkal. A VISA Electron kártyák interneten történő használatának lehetősége a kártyát kibocsátó banktól függ. A CIB által kibocsátott VISA Electron típusú bankkártya használható interneten történő vásárlásra.

Mely bankok kártyái alkalmasak internetes fizetésre?
Minden olyan VISA és Mastercard/Maestro kártyával, mely internetes fizetésre a kártyakibocsátó bank által engedélyeztetve lettek, valamint a kifejezetten internetes használatra hivatott webkártyák.

Lehet-e vásárlókártyákkal fizetni?
Hűségpontokat tartalmazó, kereskedők/szolgáltatók által kibocsátott pontgyűjtő kártyákkal nem lehet interneten fizetni.

Lehet-e co-branded kártyákkal fizetni?
Bármilyen olyan co-branded kártyával lehetséges fizetni, mely internetes fizetésre alkalmas MasterCard vagy VISA alapú kártya.

FIZETÉS FOLYAMATA

Hogyan működik az online fizetés banki háttérfolyamata?
A vásárló a kereskedő/szolgáltató internetes oldalán a bankkártyás fizetési mód választását követően a fizetést kezdeményezi, melynek eredményeként átkerül a Bank biztonságos kommunikációs csatornával ellátott fizetőoldalára. A fizetéshez szükséges megadni kártyaszámát, lejárati idejét, és a kártya hátoldalának aláíráscsíkján található 3 jegyű érvényesítési kódot. A tranzakciót Ön indítja el, ettől kezdve a kártya valós idejű engedélyezésen megy keresztül, melynek keretében a kártyaadatok eredetisége-, fedezet-, vásárlási limit kerül ellenőrzésre. Amennyiben a tranzakció folytatásához minden adat megfelel, a fizetendő összeget számlavezető (kártyakibocsátó) bankja zárolja a kártyáján. Az összeg számlán történő terhelése (levonása) számlavezető banktól függően néhány napon belül következik be.

Miben különbözik az internetes kártyás vásárlás a hagyományostól?
Megkülönböztetünk kártya jelenlétével történő (Card Present) és kártya jelenléte nélküli (Card not Present) tranzakciókat. A Card Present tranzakció POS terminál eszköz segítségével történik. A kártya lehúzását és a PIN kód beütését követően a terminál kapcsolatba lép a kártyabirtokos bankjával, az engedélyező központon keresztül, és a kártya típusától, illetve a kártya kibocsátójától függően a VISA vagy MasterCard hálózaton keresztül. Itt megtörténik az érvényesség és fedezetvizsgálat (authorizáció). Az előbbi útvonalon visszafelé haladva a POS terminál (illetve a kereskedő) megkapja a jóváhagyást vagy elutasítást. A vásárló aláírja a bizonylatot. A Card not Present olyan tranzakció, melynek lebonyolításakor a bankkártya fizikailag nincs jelen. Ide tartoznak a levélben, telefonon, illetve az elektronikus úton (internet) lebonyolított tranzakciók, amelyek esetében a vásárló (kártyabirtokos) a tranzakciót biztonságos (128 bites titkosítású) fizetőoldalon bekért kártyaadatok megadásával indítja. A sikeres tranzakcióról Ön kap ún. engedélyszámot, mely megegyezik a papír alapú bizonylaton található számmal.

Mit jelent a foglalás?
A tranzakciót a bank tudomására jutásakor azonnal foglalás (zárolás) követi, hiszen a tényleges terheléshez előbb a hivatalos adatoknak be kell érkezniük, mely néhány napot igénybe vesz és az alatt a vásárolt összeg újra elkölthető lenne. Ezért a foglalással a levásárolt vagy felvett pénzt elkülönítik, foglalás alá teszik. A foglalt összeg hozzátartozik a számlaegyenleghez, azaz jár rá kamat, de még egyszer nem költhető el. A foglalás biztosítja azon tranzakciók visszautasítását, melyre már nincs fedezet, noha a számlaegyenleg erre elvben még lehetőséget nyújtana.

SIKERTELEN FIZETÉSEK ÉS TEENDŐK

Milyen esetben lehet sikertelen egy tranzakció?
Általában a kártyát kibocsátó bank (tehát ahol az ügyfél a kártyát kapta) által el nem fogadott fizetési megbízás; de bankkártya használat esetében ez lehet olyan okból is, hogy távközlési vagy informatikai hiba miatt az engedélykérés nem jut el a kártyát kibocsátó bankhoz.

Kártya jellegű hiba

 • A kártya nem alkalmas internetes fizetésre.
 • A kártya internetes használata számlavezető bank által tiltott.
 • A kártyahasználat tiltott.
 • A kártyaadatok (kártyaszám, lejárat, aláíráscsíkon szereplő kód) hibásan lettek megadva.
 • A kártya lejárt.

Számla jellegű hiba

 • Nincs fedezet a tranzakció végrehajtásához.
 • A tranzakció összege meghaladja a kártya vásárlási limitét.

Kapcsolati jellegű hiba

 • A tranzakció során valószínűleg megszakadt a vonal. Kérjük, próbálja meg újra.
 • A tranzakció időtúllépés miatt sikertelen volt. Kérjük, próbálja meg újra.

Technikai jellegű hiba

 • Amennyiben a fizetőoldalról nem tért vissza a kereskedő/szolgáltató oldalára, a tranzakció sikertelen.
 • Amennyiben a fizetőoldalról visszatért, de a böngésző "back", "reload" illetve "refresh" segítségével visszatér a fizetőoldalra, tranzakcióját a rendszer biztonsági okokból automatikusan visszautasítja.

Mi a teendő a fizetési procedúra sikertelensége esetén?
A tranzakcióról minden esetben generálódik egy tranzakcióazonosító, melyet javaslunk feljegyezni. Amennyiben a fizetési kísérlet során tranzakció banki oldalról visszautasításra kerül, kérjük vegye fel a kapcsolatot számlavezető bankjával.

Miért a számlavezető bankkal kell felvenni a kapcsolatot a fizetés sikertelensége esetén?
A kártyaellenőrzés során a számlavezető (kártyakibocsátó) bank értesíti az összeget beszedő kereskedő (elfogadó) bankjának, hogy a tranzakció elvégezhető-e. Más bank ügyfelének az elfogadó bank nem adhat ki bizalmas információkat, arra csak a kártyabirtokost azonosító banknak van joga.

Mit jelent az, ha bankomtól azonban SMS kaptam az összeg foglalásáról/zárolásáról, azonban a kereskedő/szolgáltató azt jelzi, hogy sikertelen volt a fizetés?
Ez a jelenség olyan esetben fordulhat elő, ha a kártya ellenőrzése megtörtént a fizetőoldalon, azonban Ön nem tért vissza kereskedő/szolgáltató internetes oldalára. A tranzakció ebben az esetben befejezetlennek, így automatikusan sikertelennek minősül. Ilyen esetben az összeg nem kerül terhelésre kártyáján, a foglalás feloldásra kerül.

BIZTONSÁG

Mit jelent a VeriSign és a 128 bites titkosítású SSL kommunikációs csatorna?
Az SSL, a Secure Sockets Layer elfogadott titkosítási eljárás rövidítése. Bankunk rendelkezik egy 128 bites titkosító kulccsal, amely a kommunikációs csatornát védi. A VeriSign nevű cég teszi lehetővé a CIB Bank-nak a 128 bites kulcs használatát, amely segítségével biztosítjuk az SSL alapú titkosítást. Jelenleg a világ elektronikus kereskedelmének 90%-ában ezt a titkosítási módot alkalmazzák. A vásárló által használt böngésző program az SSL segítségével a kártyabirtokos adatait az elküldés előtt titkosítja, így azok kódolt formában jutnak el a CIB Bankhoz, ezáltal illetéktelen személyek számára nem értelmezhetőek.

A fizetés után figyelmeztetett a böngészőm, hogy elhagyom a biztonsági zónát. A fizetésem biztonsága így garantált?
Teljes mértékben igen. A fizetés folyamata 128-bites titkosított kommunikációs csatornán folyik, így teljesen biztonságos. A tranzakciót követően Ön a kereskedő honlapjára jut vissza, amennyiben a kereskedő oldala nem titkosított, a böngészője figyelmezteti, hogy a titkosított csatornát elhagyta. Ez nem jelent veszélyt a fizetés biztonságát illetően.

Mit jelent a CVC2/CVV2 kód?
A MasterCard esetében az ún Card Verification Code, a Visa esetében az ún. Card Verification Value egy olyan, a bankkártya mágnescsíkján kódolt numerikus érték, melynek segítségével megállapítható egy kártya valódisága. Az ún. CVC2 kódot, mely az Mastercard/Maestro kártyák hátoldalán található számsor utolsó három számjegyében szerepel, az internetes vásárlások során kell megadni.

Mit jelent a Verified by Visa?
A Verified by Visa rendszerben regisztrált Visa kártyabirtokosok jelszót választanak a kártyát kibocsátó banknál, mely segítségével azonosíthatják magukat internetes vásárlás esetén, és amely védelmet nyújt a Visa kártyák jogosulatlan használata ellen. A CIB Bank elfogadja a Verified by Visa rendszer keretein belül kibocsátott kártyákat.

Mit jelent a Mastercard SecureCode?
A Mastercard SecureCode rendszerben regisztrált Mastercard/Maestro kártyabirtokosok jelszót választanak a kártyát kibocsátó banknál, mely segítségével azonosíthatják magukat internetes vásárlás esetén, és amely védelmet nyújt a Mastercard/Maestro kártyák jogosulatlan használata ellen. A CIB Bank elfogadja a Mastercard SecureCode rendszer keretein belül kibocsátott kártyákat.

Mit jelent a UCAF kód?
MasterCard/Maestro kártyák esetén az Ön kártyakibocsátó bankjától esetlegesen kapott egyedi kód. Ha nem kapott ilyet, hagyja üresen a mezőt.